Ledarskap 1 – Ny som chef

– din verktygslåda i chefsrollen

Vad förväntas av dig som chef? Hur leder du medarbetare som tidigare varit kollegor? Vilka lagar och regler behöver du känna till? Hur motiverar och delegerar du för bästa resultat? Hur får du en grupp att samverka och prestera?

Du kommer under Ny som chef- utbildningen att arbeta i olika situationer och övningar som ger dig insikter i den nya ledarrollen. Vi kommer att gå igenom teorier och konkreta verktyg i chefsrollen och öva aktivt på bland annat att:

  • Delegera
  • Ge feedback
  • Coacha
  • Prioritera
  • Målstyrning
  • Svåra samtal

En e-learning i Utvecklingssamtal ingår i utbildningen och du väljer själv om du vill gå igenom den innan eller efter utbildningen.

Dagarna är till stor del casebaserade där fakta varvas med praktiska övningar, diskussioner och reflektioner. En viktig del av ledarskapsutbildningen är förstås också erfarenhetsutbytet och kontaktskapandet deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor glädje av långt efter utbildningen.

Är du mogen att ta nästa steg i din karriär och utveckla dig och din kompetens mot ett ledardiplom? Du går i tre steg de ledarutbildningar som du i just din ledarroll har behov av. Du börjar med Ny som chef och bygger på i två steg med ytterligare två ledarutbildningar. 

Läs mer på: Diplomerad ledare 1

Ledarskap 2 – Effektiva team

– att anpassa ledarbeteenden utvecklar teamets potential

Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet.

Vi skapar i varje steg en tydlig bild över medarbetares behov av utveckling och kopplar detta till var fokus i ledarskapet behöver vara. Med ett anpassat ledarskap och möjlighet att bättre analysera vem som behöver vad så kan du i ledarrollen snabbare förflytta ditt team till en högre grad av motivation och effektivitet.

 

Ledarskap 3 – Coachande ledarskap

– ett coachande förhållningssätt för motivation och utveckling

Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik.

Med frågornas hjälp kan du få dina medarbetare att växa i sina roller och hitta såväl motivation som lösningar på utmaningar och skapa förutsättningar för att lyckas ännu bättre.  En ledarskapsutbildning som ger dig trygghet i att agera med fokus på att utveckla andra.

Dagarna är till stor del casebaserade med praktisk träning i mindre grupper. Vedertagna teorier varvas med exempel och reflektion från den egna verkligheten.

Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap

tillitsbaserat ledarskap med vetenskaplig grund

En transformerande ledare är visionär och ett föredöme, utvecklar och utmanar sina medarbetare, samt undanröjer hinder och möjliggör för andra att agera. Ett annat sätt att beskriva detta är att man som ledare skapar tillit. Med ett transformerande ledarskap följer motiverade medarbetare som utvecklas och en större chans att nå mål och resultat.

Forskningen i modellen – Full Range Leadership Model – konstaterar att vissa ledarbeteenden är mer framgångsrika än ändra. Och kan man som ledare förstå när man ska uppvisa vilka ledarbeteenden och verkligen göra det, så kommer såväl resultat som motivation. Dessa ledarbeteenden utvärderas i verktyget Lead Forward –  där medarbetare skattar dessa ledarbeteenden. Resultatet är grunden i övningar och reflektioner under dagarna.

Är du mogen att ta nästa steg i din karriär och utveckla dig och din kompetens mot ett ledardiplom? Du går i tre steg de ledarutbildningar som du i just din ledarroll har behov av. Du börjar med Transformerande Ledarskap som ger självinsikt och bygger på i två steg med ytterligare två ledarutbildningar.

Läs mer på: Diplomerad ledare 2

Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper

– konsten att leda via och med andra

Att vara chef högre upp i en organisation har andra utmaningar än en första linjens chefsroll. Det strategiska perspektivet behöver få mer utrymme. Prioritering och framförhållning är viktiga områden, liksom beslutsfattande och återkoppling. Inte minst tydlighet och struktur för analys och uppföljning.

Leda chefer och ledningsgrupper är en ledarskapsutbildning som är uppbyggd kring ett praktiskt case där fokus sätts på både ledningsgruppsarbete och övergripande styrning och ledning av verksamhet och grupp. Dagarna varvas med teori kopplat med exempel från verkligheten samt diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.

Hälsofrämjande ledarskap

– hållbart ledarskap

Det ställs allt högre krav på att arbeta proaktivt och främjande vad gäller den sociala arbetsmiljön och att vi säkerställer att vi arbetar hållbart. Här har ledare en viktig roll i att både förstå faktorer som samverkar men även hur eget och andras beteenden kan påverka – såväl negativt som positivt.

Vår Hälsofrämjande ledarskap-utbildning utgår från neurovetenskapens rön om hur vi reagerar på olika situationer och hur det i sin tur påverkar hälsan, såväl kognitivt, emotionellt som fysiskt. Vi går igenom SCARF-modellen och tallriksmodellen för hjärnan för att vidga synen på hälsobegreppet. Dagarna är casebaserade och bygger in det kommunikativa ledarskapet i olika situationer att träna på. Kunskaperna du får hos oss hjälper dig att forma ett hälsosamt och hållbart ledarskap.

Leda på distans

– verktyg för effektivt och tydligt distansledarskap

Att arbeta på distans har kommit att bli något som är en del av mångas vardag. Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv?

Vad är fallgroparna med distansarbetet? Och hur kan man skapa en bra teamkänsla och dialog – även när man inte ses fysiskt? Detta och många andra frågor tas upp under dagen

Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar i distansledarskapet och den extra tydliga kommunikation och uppföljning som blir viktig.  En del är att prata kring hur olika webbmöten och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare och ger tips om hur tekniken kan stärka samarbetet – rätt använd. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans.

Leda i förändring

– verktygslåda för förändringsledare

I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare.

Under utbildningen Leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar.

Målstyrt ledarskap

– arbeta aktivt med målstyrning

Målstyrt ledarskap handlar om att formulera tydliga och nedbrutna mål. Men ännu viktigare är att sedan arbeta systematiskt och strukturerat med att följa upp och se utvecklingen, agera på avvikelser och leda mot de uppsatta målen.

Vi varvar teori med praktiska övningar och diskuterar bland annat också att hitta rätt nivå på målen, att se så att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsverktyg. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att analysera strategier och formulera uppföljningsbara mål, till att sälja in och ge feedback och återkoppling på såväl avvikelser som uppnådda resultat. Du får flera konkreta tips hur tydlig målstyrning kan underlätta både planering och uppföljning.

Självledarskap

– konsten att lyckas och må bra på jobbet

En av de viktigare kompetenserna i dagens arbetsliv är att kunna leda sig själv. Genom förändring och genom utmanande dagar. I situationer där du kan behöva fatta egna beslut med ett ledarskap på distans eller där du utmanas och blir fångad i ett tempo som inte är hälsosamt eller där du kan tappa riktning. Kort och gott att hitta sättet att lyckas på jobbet och ha ett motiverande och hälsosamt arbetsliv med goda relationer. Oavsett om du är chef eller medarbetare.

Du får verktygen för att hitta en bra väg fram i ett en snabbrörlig värld, och att bli medveten om hur du själv kan navigera i såväl egen planering som i bemötande och kommunikation med andra.

Utvecklings- och medarbetarsamtal

Utvecklingssamtal med fokus på utveckling

Ett utvecklingssamtal är medarbetarens samtal och det gäller att få medarbetaren att känna motivation och tillit i samtalet. Det krävs därför en tydlig kommunikation och en förmåga hos den som leder samtalet att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna så att samtalet inte omvandlas till ett förhör.

Grunden för ett bra utvecklingssamtal är förberedelse samt att det finns en tydlig struktur för samtalet. I utbildningen fokuserar vi på samtalets struktur och de olika delarna som rent tekniskt behöver finnas med. Samtalsmallar i olika former finns med som del av utbildningens kursmaterial och ger underlag för diskussion om olika alternativa vägval i samtalen.

Under kursens gång använder vi oss av filmsekvenser för att analysera ett antal samtalssituationer och jobbar i grupp med övningar som berör mer eller mindre svåra situationer som kan komma upp i samtalen.

* Utvecklingssamtal finns även som webbaserad utbildning där du kan träna på att ha utvecklingssamtal och samtalsmetodik på datorn – istället för på dina medarbetare.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Inga öppna utbildningstillfällen? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg för just er!