Strategisk kompetensförsörjning

– arbeta systematiskt med kompetenskrav med fokus på strategier och mål

Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov genom strategisk kompetensförsörjning – eller talent management blir allt viktigare i dagens föränderliga värld. Utbildningen ger konkreta metoder och verktyg för att få det operativa utvecklingsarbetet att gå i samklang med strategier och mål, i tydliga processer.

Att se kompetensutvecklingen som ett nav i verksamheten är utgångspunkten under utbildningen. Själva definitionen av kompetens och kompetensbegrepp är central och utgångspunkten under utbildningen är standarden inom SIS och dess definitioner. Case och övningar ger insikter som kan tas till egen vardag.

Utbildningens innehåll

 • Strategiskt perspektiv på kompetensförsörjning
 • Definitioner och begrepp
 • Standarder och ISO kopplat till kompetensförsörjning
 • Kompetenspolicy, ett viktigt dokument som lägger grunden
 • Verksamhetens och HR:s processer och hur de sammankopplas under året
 • De styrande dokumenten – och dess koppling i processerna
 • Kompetensnavet; en modell för strategiskt arbete med kompetensfrågor
 • Att omvandla strategier till tydliga kompetensbehov
 • Att beskriva kompetens så att den går att värdera
 • Skalsystem och beskrivningar av kompetensnivåer
 • Att utvärdera och bedöma kompetens kräver tydliga exempel
 • Utvecklingssamtal och kompetenssamtal – en påbyggnad av de samtal vi har
 • Nyckeltal och mätbarhet
 • Att styra kompetens mot tydliga mål
 • Möjligheter till analys och styrning av nyckeltal

Utbildningens mål

Att få en bättre förståelse för hur strategier och mål kan kopplas samman med kompetenskrav och utvecklingsprocesser.

Målgrupp

HR-ansvariga, utbildningsansvariga, personalchefer, projektledare och specialister inom HR.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs, men någon förståelse för och erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete i en organisation är en fördel.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximera lärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningar ingår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

Kursen var pedagogiskt upplagd, dvs det var mycket praktisk träning och det var något jag uppskattade. Jag fick konkreta verktyg för hantering av en effektiv kompetensförsörjning
Noelle_Moe
Det var intressanta och roliga dagar med mycket gruppövningar. Bra att få material både innan och efter utbildningen, då kunde man förbereda sig och repetera efteråt.  
Utbildningen passar alla som arbetar med strategiska kompetensfrågor. Den är bra både för den som är ny i rollen och behöver få vägledning men också bra för den som kommit en bit.
Jag kommer använda materialet och de nya kunskaperna jag fick på utbildningen i ett strategiskt kompetensförsörjningsprojekt vi ska starta upp. Jag fick flera användbara verktyg och checklistor.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden