Certifierad kompetensutvecklare 2+2+2 dagar

Utbildningen Certifierad kompetensutvecklare riktar sig till såväl HR-och utbildningsansvariga som konsulter och ger en gedigen grund i pedagogik och lärande.

Du går under 6 dagar igenom det som du behöver kunna för att både kunna förstå behov och skapa lösningar. Vi jobbar både via webb och i klassrum.

Upplägg

Programmet kräver ett aktivt deltagande av samtliga deltagare med förberedande hemuppgifter innan varje utbildningsmodul. Utbildningen hålls av erfarna kursledare som varvar teori med diskussioner, gruppövningar och Case som löper under hela programmet.

Datum

VT 21

Steg 1: 18-19 januari
Steg 2: 8-9 mars
Steg 3: 19-20 april

Individuell rådgivning/feedback/coaching

Efter genomfört program ges möjlighet till individuell rådgivning, feedback och coaching baserat utmaningar som deltagaren står inför.

Utbildningens innehåll

Dag 1 – Att skapa lärande

Principer för lärande grundat på teorier varvat med övningar, interaktion och lärande i gruppen. Vi börjar med att sätta ramarna för varför det är viktigt att vi har ett strategiskt synsätt på kompetens, går vidare med vad vi lägger i ”kompetensbegreppet” och fortsätter sedan med ett antal olika teorier och tankar om hur vi utvecklar kompetens och skapar lärande på bästa sätt i organisationen.

 • Ett strategiskt synsätt på kompetensutveckling
 • Vad är kompetens? Kompetensdefinition och begrepp i kompetensutvecklingen
 • 70:20:10 modellen – att se hela lärandet i organisationen.
 • OBM en viktig del i lärprocessen. Vad gör man för att skapa önskvärda beteenden i organisationen och hur kan man stärka dessa?
 • Hjärnans sätt att processa kunskap. Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära.

Dag 2 – Att skapa effekt utifrån kunskap, attityd och beteende

Vi tränar principerna för att mäta effekt och att skapa resultat. Hur styr vi mot resultat och formar tydliga mål för utveckling? Vad, när, hur och vem och varför är frågor som bör ha ett svar.

 • Olika lärstilar – ingen pedagogik passar alla. Att använda sig av olika metoder för att nå fram.
 • Kompetensanalys (OKBR)
 • Från kunskap till beteende
 • Tydliga målformuleringar
 • Mätverktyg för att styra och utvärdera (Kirkpatrick Model)

Dag 3 – Att fånga upp behov, skapa process och rätt lösning

Vilka frågor behöver vi ställa för att fånga upp rätt behov? Vi tränar på att hitta kärnan i själva behovet och att säkra att alla perspektiv fångas upp. Hur hittar vi en effektiv lösning? Vilka metoder fungerar för vilka utmaningar? Målet är centralt för att veta om det löser problemet. Att formulera mål baserat på kompetensbehov.

 • Aktivt lyssnande – hur lyckas vi?
 • Frågetekniker – att komma åt det ”verkliga behovet”, skapa insikt och påverka
 • Behovsanalys – ”Spinmodellen”
 • Att formulera och ställa behovsfrågor för att säkra alla relevanta perspektiv
 • Att skapa process och aktiviteter över tid
 • Vilka metoder kan åstadkomma vilket resultat
 • Att ta hänsyn till olika målgrupper och intressenter
 • Att koppla mätmetoder och uppföljning till lösningen

Dag 4 – Att sälja in och skapa gehör för lösningen

Även om lösningen är ”rätt” och på alla sätt väl beskriven kan det krävas en införsäljning och argumentation för att få den att bli förstådd hos beställaren. Hur presenterar vi en lösning? Vad är viktigt att trycka på? Vilken är målgruppen? Hur mycket av argumentationen gör vi i ekonomiska termer? Hur tydliga är vi med ansvarsfördelning, återkoppling och villkor för resultat?

 • Att argumentera för en lösning och påverka till beslut
 • Att visa på andra alternativ – scenariobeskrivningar av att exempelvis inte göra något
 • Visualisering av förslag – tydlighet i tid och omfattning
 • Att visualisera och argumentera i ekonomiska termer
 • Att analysera målgruppen. Hur kan vi påverka olika typer av beteendestilar (DISC) till beslut?
 • Att bemöta invändningar

Dag 5 & 6 – Examenscase med skådespelare

Deltagarna får ett Case som ger förutsättningar för tre möten där de gör ”kundbesök” för att i:

Steg 1: Definiera behov

Steg 2: Skapa lösning och sälja in den

Under examensdagarna förväntas deltagarna omsätta de kunskaper de fått under programmet i praktiken och i de olika stegen ges detaljerad feedback till de par som genomför kundbesöken liksom till gruppen som helhet.

Utbildningens mål

 • Att få nya insikter och kunskap i angreppsätt, förhållningssätt och metoder för att skapa och driva kompetensutvecklingsinsatser.
 • Att träna och stärka sin förmåga att hitta rätt lösningar, skapa process och kompetens-utvecklande aktiviteter som möter identifierade behov.
 • Att få feedback på den egna förmågan att kunna lyssna in behov, angripa utmaningar och sälja in rätt lösning till beställare.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som arbetar med kompetensutvecklande insatser.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden