Utbildaranalysen™

Kompetensanalys utbildarroll

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Utbildaranalysen™ kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en utbildarroll. Det vill säga en generell roll som utbildare utan vidare koppling till något specifikt ansvarsområde. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned i din utbildaranalys.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem
  0 – Kompetensen är ej relevant
  1 – Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen.
  2 – Vill utvecklas vidare för att förbättra detta område om än att jag inte upplever en direkt brist.
  3 – Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu.

  Kompetenser

  Kompetensutveckling
  Att förstå övergripande hur kompetens utvecklas och kan planeras för att resultatstyras och följas upp. Kan på olika sätt guida och vägleda i målformuleringar, vägval och metoder för att skapa effektiva lärresor och koncept.
  0123

  Förändringsledning
  Har kunskaper om psykologi och reaktioner i
  förändringsprocesser. Kan praktiskt vägleda och styra förändringar genom olika faser. Har förmåga att använda olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål.
  0123

  Teamutveckling
  Kan de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg och ledarbeteenden som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre grad effektivitet och genom de olika faserna. Har
  förmåga att i praktiken se och analysera faser och anpassa sitt ledarskap efter behov i gruppen.
  0123

  Värderingar och spelregler
  Kan tydliggöra värderingar och spelregler och säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Kan grunderna i psykologin bakom beteenden och beteendeutveckling och styr i det dagliga genom ett närvarande ledarskap med tydliga konsekvenser – feedback.
  0123

  Coaching och feedback
  Vet grunderna i det coachande samtalet och förhållningssättet. Kan ha ett coachande förhållningssätt och arbetar med coachande samtal när så är lämplig. Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback och använder feedback som ett verktyg i sitt ledarskap för att utveckla och stärka beteenden.
  0123

  Mötesteknik
  Kan grunder och metoder för att leda möten på ett effektivt sätt.
  Kan omvandla dessa metoder så att tidseffektivitet och resultat nås. Kan använda olika tekniker beroende på mötets syfte och varierar
  metodval (till exempel metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering) för att enklare nå resultat.
  0123

  Pedagogisk förmåga
  Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal. Kan lyssna aktivt och ta in andras budskap. Vet att ställa de rätta frågorna för att säkerställa behov och förståelse
  0123

  Kommunikativ förmåga
  Kan teknik och metoder för att skapa stark kommunikation även i digitala kanaler. Har förmåga att agera ledare på distans och vet vilka delar i ledarskapet som behöver stärkas för att nå fram.
  0123

  Workshopmetodik
  Kan leda möten med variation i metod utifrån målbild och situation. Kan använda tekniker för såväl problemlösning, som beslutsfattande och nulägesbeskrivning som skapande mer kreativa möten.
  0123

  Presentationsteknik
  Kan anpassa sitt sätt att presentera på till olika situationer och målgrupper. Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen.
  0123

  Konflikthantering
  Kan teorier bakom konflikter och hur de uppstår. Har förmåga att praktiskt med synsätt och arbetssätt lösa konflikter och meningsskiljaktigheter när de uppstår när de uppstår men också arbeta förebyggande innan de uppstår.
  0123

  Projektmetodik
  Har grunderna i projektmodell och projektmetodik och kan arbeta
  strukturerat och metodiskt med dessa modeller. Vet hur man planerar, styr och utvärderar projekt för framgång.
  0123

  Utbilda på distans
  Har förmåga att med olika tekniska lösningar och system
  utbilda och förmedla kunskap även på distans på ett sätt som skapar lärande och engagemang.
  0123

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?

  Kontaktuppgifter

  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din ledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden