Medarbetaranalysen™

Gör en snabb analys

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Medarbetaranalysen™ kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en “medarbetarroll”. Det vill säga en generell roll utan koppling till en specifik yrkesinriktning. Här finns många baskompetenser vad gäller arbetssätt och kommunikation, och kompetenser som gör att det går att jobba effektivt och få till en bra balans. I tillägg till dessa finns förstås yrkesspecifika kompetenser för olika roller. Dessa kompetenser får du själv fundera över vilka de är och om du vill kort kommentera och lägga till din analys i rutan längst ned.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem

  1 – Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen.
  2 – Vill utvecklas vidare för att förbättra detta område om än att jag inte upplever en direkt brist.
  3 – Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu.

  Kompetenser

  Verksamhetsplanering

  Organisationskunskap
  Har kunskap om den egna verksamheten, dess organisation och planer
  123
  Måluppfyllelse
  Har förståelse för de övergripande målen och arbetar dagligen mot uppsatta mål.
  123

  Företagskultur

  Värderingar och spelregler
  Har kunskap om värderingar och spelregler i organisationen och agerar och fattar beslut i enlighet med dessa.
  123

  Personligt ledarskap

  Självinsikt och självbild
  Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
  123
  Personligt ledarskap
  Tar ansvar för sina uppgifter, sin roll och för att ha fungerande relationer med chef och kollegor.
  123
  Ledarens roll och uppdrag
  Förstår sitt uppdrag utifrån organisationens och juridikens perspektiv.
  123
  Prioritering och planering
  Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, för sig själv och andra.
  123

  Arbetsmetoder

  Hantera förändring
  Har insikt om och förståelse för vilka reaktioner som kan uppkomma i förändringsprocesser. Kan själv hantera förändringens olika faser på ett konstruktivt sätt.
  123
  Projektledning
  Kan arbeta i och leda projekt baserat på ett adekvat arbetssätt.
  123
  Förbättringsarbete
  Har förmåga att se verksamheten på ett övergripande plan och kommer med konstruktiva förslag som syftar till förbättring och utveckling.
  123
  Möten
  Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
  123
  Workshopteknik-processledning
  Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering.
  123

  Gruppeffektivitet

  Teamkunskap och samverkan
  Förstår hur en grupp kan utvecklas till att bli ett effektivt team. Ser och förstår de olika faserna i gruppens utveckling och anpassar sitt eget arbetssätt och beteende ut i från gruppens behov. Tar ansvar för gruppens utveckling och förlitar sig inte bara till att ledaren tar det ansvaret.
  123
  Förståelse för olika personligheter
  Kan känna igen olika personlighetstyper och deras olika preferenser att kommunicera. Kan anpassa sitt eget agerande vid behov.
  123

  Kommunikation

  Presentationsteknik
  Kan presentera och föra fram ett budskap så att målgruppen förstår.
  123
  Pedagogik
  Kan använda ett pedagogiskt sätt för att överföra kunskap och lära ut nya saker.
  123
  Förankring
  Kan sälja in och förankra ett budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen.
  123
  Argumentationsteknik
  Kan argumentera och använda sig av retoriska strukturer för att påverka andra och sälja in sitt budskap.
  123
  Konflikthantering
  Kan vara tydlig och stå för sin ståndpunkt men även ta in andras synsätt. Kan skilja på sak och person och vet hur de olika faserna i konflikter bör hanteras för att nå en lösning.
  123
  Feedback
  Har förmåga att ta emot och ge tydlig och konkret feedback.
  123
  Aktivt lyssnande – att förstå andra
  Kan tillämpa aktivt lyssnande genom att fokusera på budskapet och ställa frågor för att förstå.
  123
  Frågemetodik
  Kan använda sig av olika typer av frågor för olika syften. Exempelvis för att motparten ska öppna upp, utveckla sina tankar och resonemang, för att påverka och/eller komma till accept. Kan genom sina frågor skapa insikt och engagemang.
  123

  Affärsmannaskap

  Kundnytta
  Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta.
  123
  Affärsmannaskap
  Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för verksamheten i varje given situation.
  123
  Ekonomisk förståelse
  Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen.
  123

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
  Kontaktuppgifter  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din ledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden