Teamledaranalysen™

Kompetensanalys teamledare

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Ledaranalysen™ för teamledare kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem

  1 – Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen.
  2 – Vill utvecklas vidare för att förbättra detta område om än att jag inte upplever en direkt brist.
  3 – Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu.

  Kompetenser

  Företagskultur

  Värderingar och spelregler
  Kan tydliggöra /sätta värderingar och spelregler och arbetar med dessa på ett tillämpbart sätt i det dagliga ledarskapet.
  123
  OBM-Konsekvensstyrning
  Kan grunderna i psykologin bakom våra beteenden och vet hur man med hjälp av tydliga konsekvenser styr en organisations beteenden och kultur.
  123

  Ledarskap allmänt

  Distansledarskap
  Att förstå distansarbetets villkor och anpassa sitt ledarskap för att fånga upp signaler och ha ett starkt kommunikationssätt i den digitala miljön.
  123
  Situationsanpassat ledarskap
  Kan tillämpa ett situationsanpassat ledarskap (anpassning situation/person).
  123
  Ledarens roll och uppdrag
  Förstår sitt uppdrag utifrån organisationens och juridikens perspektiv.
  123
  Arbetsmiljö och stress
  Kan leda med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid.
  123

  Personligt ledarskap

  Självinsikt och självbild
  Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
  123
  Ledarfilosofi
  Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi.
  123
  Självledarskap
  Kunna leda sig själv mot ställda mål på ett sätt som gör att motivationen och välmåendet bibehålls och ta ansvar för och agera på det som situationen kräver.
  123
  Prioritering och planering
  Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, för sig själv och andra.
  123

  Arbetsmetoder

  Delegering
  Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter.
  123
  Förändringspsykologi/ledning
  Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser. Kan olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål.
  123
  Projektledning
  Kan arbeta i och leda projekt med ett tydligt modellsynsätt och arbetssätt.
  123
  Beslutsfattande och beslutsmodeller
  Har en förmåga att använda olika tekniker vid beslutsfattande för att få fram ett tydligt beslutsunderlag.
  123
  Möten
  Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
  123
  Workshopteknik-processledning
  Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativiet ,beslutsfattande och summering.
  123

  Grupputveckling

  Teamutveckling/teambuilding
  Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre effektivitet.
  123
  Motivation
  Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till.
  123
  Gruppsammansättning/roller
  Vet hur olika grupproller påverkar gruppens resultat och dynamik.
  123
  Människoförståelse olika personligheter
  Kan känna in och se olika typer av personligheter och olika personligheters sätt att vara och kommunicera och anpassa sig därefter.
  123

  Chefens samtal

  Samtalsmetodik
  Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal.
  123
  Intervjuteknik rekrytering
  Kan använda sig av en tydlig intervjuteknik i rekryteringsprocesser.
  123
  Svåra samtal
  Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås.
  123

  Kommunikation

  Presentationsteknik
  Kan presentera och föra fram budskap så att målgruppen förstår.
  123
  Pedagogik
  Kan använda pedagogiskt grundsynsätt för att överföra kunskap och lära ut.
  123
  Förankring-kommunikation
  Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen.
  123
  Konflikthantering
  Kan hantera och analysera konflikter och lösa uppkomna situationer för båda parter på ett bra sätt.
  123
  Feedback
  Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback.
  123
  Coaching
  Kan använda coaching som teknik både i det dagliga ledarskapet och i en given coachingsituation.
  123
  Aktivt lyssnande- att förstå andra
  Kan lyssna aktivt på motparten och ta in andras budskap.
  123

  Affärsmannaskap

  Kundnytta
  Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern-extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta.
  123
  Affärsmannaskap
  Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för verksamheten i varje given situation.
  123
  Ekonomisk förståelse
  Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen.
  123

  Verksamhetskunskap

  Organisationskunskap
  Kunskap om den egna verksamheten och dess organisation och planer.
  123
  Marknadskunskap
  Kunskap om den egna marknaden och dess aktörer och förutsättningar.
  123

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
  Kontaktuppgifter  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden