Ledaranalysen™ – Teamledare

Kompetensanalys teamledare

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Ledaranalysen™ för teamledare kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

  Din kompetensnivå idag

  Skalsystem

  0 – Saknar kompetens inom området
  1 – Någon kompetens inom området
  2 – God kompetens inom området
  3 – Mycket god kompetens inom området
  4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

  Kompetenser

  Företagskultur

  Värderingar och spelregler
  Kan tydliggöra /sätta värderingar och spelregler och arbetar med dessa på ett tillämpbart sätt i det dagliga ledarskapet.
  01234
  OBM-Konsekvensstyrning
  Kan grunderna i psykologin bakom våra beteenden och vet hur man med hjälp av tydliga konsekvenser styr en organisations beteenden och kultur.
  01234

  Ledarskap allmänt

  Distansledarskap
  Att förstå distansarbetets villkor och anpassa sitt ledarskap för att fånga upp signaler och ha ett starkt kommunikationssätt i den digitala miljön.
  01234
  Situationsanpassat ledarskap
  Kan tillämpa ett situationsanpassat ledarskap (anpassning situation/person).
  01234
  Ledarens roll och uppdrag
  Förstår sitt uppdrag utifrån organisationens och juridikens perspektiv.
  01234
  Arbetsmiljö och stress
  Kan leda med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid.
  01234

  Personligt ledarskap

  Självinsikt och självbild
  Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
  01234
  Ledarfilosofi
  Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi.
  01234
  Självledarskap
  Kunna leda sig själv mot ställda mål på ett sätt som gör att motivationen och välmåendet bibehålls och ta ansvar för och agera på det som situationen kräver.
  01234
  Prioritering och planering
  Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, för sig själv och andra.
  01234

  Arbetsmetoder

  Delegering
  Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter.
  01234
  Förändringspsykologi/ledning
  Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser. Kan olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål.
  01234
  Projektledning
  Kan arbeta i och leda projekt med ett tydligt modellsynsätt och arbetssätt.
  01234
  Beslutsfattande och beslutsmodeller
  Har en förmåga att använda olika tekniker vid beslutsfattande för att få fram ett tydligt beslutsunderlag.
  01234
  Möten
  Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
  01234
  Workshopteknik-processledning
  Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativiet ,beslutsfattande och summering.
  01234

  Grupputveckling

  Teamutveckling/teambuilding
  Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre effektivitet.
  01234
  Motivation
  Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till.
  01234
  Gruppsammansättning/roller
  Vet hur olika grupproller påverkar gruppens resultat och dynamik.
  01234
  Människoförståelse olika personligheter
  Kan känna in och se olika typer av personligheter och olika personligheters sätt att vara och kommunicera och anpassa sig därefter.
  01234

  Chefens samtal

  Samtalsmetodik
  Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal.
  01234
  Intervjuteknik rekrytering
  Kan använda sig av en tydlig intervjuteknik i rekryteringsprocesser.
  01234
  Svåra samtal
  Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås.
  01234

  Kommunikation

  Presentationsteknik
  Kan presentera och föra fram budskap så att målgruppen förstår.
  01234
  Pedagogik
  Kan använda pedagogiskt grundsynsätt för att överföra kunskap och lära ut.
  01234
  Förankring-kommunikation
  Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen.
  01234
  Konflikthantering
  Kan hantera och analysera konflikter och lösa uppkomna situationer för båda parter på ett bra sätt.
  01234
  Feedback
  Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback.
  01234
  Coaching
  Kan använda coaching som teknik både i det dagliga ledarskapet och i en given coachingsituation.
  01234
  Aktivt lyssnande- att förstå andra
  Kan lyssna aktivt på motparten och ta in andras budskap.
  01234

  Affärsmannaskap

  Kundnytta
  Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern-extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta.
  01234
  Affärsmannaskap
  Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för verksamheten i varje given situation.
  01234
  Ekonomisk förståelse
  Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen.
  01234

  Verksamhetskunskap

  Organisationskunskap
  Kunskap om den egna verksamheten och dess organisation och planer.
  01234
  Marknadskunskap
  Kunskap om den egna marknaden och dess aktörer och förutsättningar.
  01234

  Utvecklingsmål

  Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
  Kontaktuppgifter  Skicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden