Så tar vi fram skräddarsydda lösningar

En skräddarsydd lösning är ett upplägg som är anpassat utifrån egna förutsättningar. Graden av anpassning kan vara olika – allt ifrån att göra ett helt unikt upplägg skräddarsytt i minsta detalj till att utgår från ett existerande program och göra mindre justeringar.

Vad vill du skräddarsy och anpassa i dina utbildningar?

  • Koppling till egen värdegrund?
  • Anpassning till målgruppens vardag och exempel?
  • Språk och språkbruk?
  • Övningar som konkret inbegriper målgruppens situationer?
  • Diskussionsfrågor och reflektioner från egen vardag?
  • Egen logotype och profil i material och bilder?
  • Eget material som kompletterar kursmaterial?

Vår process för att skräddarsy

1. Inventering av nuläge.

Vad är nuläget och målbilden? Vad är utvecklingspotentialen? Vi använder verktyg för både individuella som organisatoriska kompetensanalyser för att få en bra nulägesbild. Vi ses via webb eller i fysiskt möte och går igenom målgruppens mål och uppdrag och var utvecklingspotentialen finns.

2. Organisationsanalys ger hela bilden – finns motverkande faktorer? 

All kompetensutveckling påverkas av den omgivning en individ befinner sig i. En organisations kultur, ledarskap, system och processer förstärker eller riskerar att försvaga en utbildningsinsats. Vill du vara säker på att en utbildningsinsats får full effekt så gör vi en översyn av påverkande faktorer. En Organisationsanalys.

3. Mål och ambitionsnivå styr process och metod.

Vi sätter ett tydligt mål där vi formulerar ambitionsnivån. Ska gruppen bara kunna något? Känna till lite lätt? Eller varaktigt göra? Ambitionen i förflyttning av kompetens har också bäring på processen som helhet. Vilken metod och vilken tidshorisont gör att målet nås? Vi sätter en tydlig målbild där metod och uppföljning skapar ramarna för lärandet. Processen görs tydlig både FÖRE, UNDER och EFTER i tydliga steg som kopplar målet.

4. Lösningar för effektiv utveckling.

Vi tar fram en lösning som är kopplad till målet. Här söker vi efter effektivast möjliga metod för att hushålla med både tid och resurser. Vi kombinerar träning i grupp med exempelvis e-learning, eget arbete i lärgrupper, förberedande uppgifter, coaching och träning i vardagen. Vi är experter på att paketera och leverera kunskap effektivt och skapar den mest optimala lösningen. Idag innebär det ofta en blandning av flera olika metoder även digitalt – det vi ofta kallar ”blended learning”.

5. Att skapa bestående resultat.

Fantastiska lösningar och upplägg kan falla platt och bara bli en dagslända om processen inte tar höjd för förändringsmotstånd och psykologi. ”EFTER” fasen är viktig att ha en tydlig plan för och att såväl deltagare som chefer är införstådda med att det krävs extra stöd och arbete efter en utbildning om vi vill skapa ett bestående resultat. Vill vi att något ska hända, att vi gör på nytt sätt eller ändrar något i vårt arbetssätt så måste både tid och träningstillfällen finnas i efterprocessen för att ett bestående lärande ska komma till stånd.

6. Uppföljning och ROI – vad har det gett för effekt?

Att få kvitto på förändringar och förstärkta beteenden är viktigt för att se att insatsen gett önskad effekt. Att göra en kursutvärdering kan vara bra – men att göra en effektmätning är en mer omfattande kvalitetsutvärdering och ett kvitto på en investering. Vi vägleder med verktyg och metoder för att du ska kunna se ett konkret resultat och även sätta kronor och ören på den utveckling som ni gjort. Du sätter ambitionsnivån i mätningar och uppföljningar men vill du så kan vi både projektleda och göra insatser som på lång sikt följer gruppens utveckling och återkoppla på vad det gett.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden