Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar.

Tommy Iseskog behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering. Viktiga frågor som avhandlas på seminariet rör lagstiftningens krav på åtgärder, arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar. På seminariet behandlas också de nya krav som ställs på arbetsgivare (och som gäller fr.o.m. den 1 juli 2018) att upprätta en s.k. plan återgång i arbete.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsgivarens skyldighet att organisera rehabilitering ”på ett lämpligt sätt” i praktiken
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsarbetsuppgifter i ett enskilt fall
  • klargöra individens behov av rehabilitering
  • arbetsgivarens skyldighet att upprätta plan för återgång i arbetet (rehabiliteringsplan)
  • vidta relevanta rehabiliteringsåtgärder
 • Rehabiliteringsansvarets krav på arbetsanpassning – vad innebär detta i praktiken beträffande tekniska hjälpmedel, förändrat arbetsinnehåll eller förändrad arbetsorganisation?
 • Arbetsgivarens roll i den medicinska rehabiliteringen
 • Rehabiliteringskedjans olika steg
 • Juridiska gränser för arbetsgivarens arbetsanpassningsansvar
 • Juridiska gränser för övriga stödjande åtgärder
 • Arbetstagarens förstärkta anställningsskydd under pågående rehabilitering
 • Grund för uppsägning efter genomförd eller avbruten rehabilitering
 • Grund för avskedande av sjuk arbetstagare
 • Förhållandet mellan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och diskrimineringslagens skydd mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Utbildningens mål

Att få en grundförståelse för ansvaret som arbetsgivare vad gäller rehabilitering.

Målgrupp

HR och chefer

Förkunskaper

Kursledare

Tommy Iseskog behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering. Viktiga frågor som avhandlas på seminariet rör lagstiftningens krav på åtgärder, arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar. På seminariet behandlas också de nya krav som ställs på arbetsgivare (och som gäller fr.o.m. den 1 juli 2018) att upprätta en s.k. plan återgång i arbete.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden