Presentationsteknik 2 – Avancerad

Det här är en utbildning för dig som kan grunderna i presentationsteknik och vill utveckla dig ytterligare. Du levererar presentationer relativt ofta, men framförallt befinner du dig dagligen i situationer där du behöver påverka någon annan, förmedla ett budskap och argumentera för din sak. Utbildningen är uppbyggd som ett träningsläger där du inför träningen förbereder dig med vår e-learning i presentationsteknik, samt förbereder en aktuell presentation du kan arbeta med under de två dagarna.

Arbetslivet kan sägas bestå av en serie av presentationer. Du samtalar med kollegor, diskuterar med en samarbetspartner eller kund, sitter i möten, talar i telefon och in emellan ska du leverera en presentation. Det som förbinder de olika kommunikationssituationerna är att du vill förmedla och/eller påverka. Den här bredare synen på presentationsteknik är utgångspunkten för utbildningen.

Vi bygger innehåll och övningar på retorikens grunder, men kopplar även på forskning inom förhandling, påverkan, kommunikation, psykologi och neurovetenskap.

Eftersom alla kommer förberedda med grunderna i presentationsteknik uppfräschade med hjälp av e-learningen kör vi igång med utmanande och dynamiska övningar direkt då du kliver in genom dörren.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Att leda workshops

I ett formellt möte finns det ofta en färdig agenda och ett antal punkter att avhandla. I en workshop är upplägget snarast det motsatta. En workshop är ett möte som har stora inslag av kreativitet och skapande. En grupp ska gemensamt få fram en idé, en produkt ett resultat eller en tanke. För det krävs både struktur och kreativitet. Och ett tydligt syfte som styr metodval och upplägg.

Kursen att leda workshops är casebaserad och övningarna fokuserar på olika kreativa metoder för hur man på bästa sätt lägger upp en workshop. Teorier kring såväl Cafémetodik, och Open Space finns med som grund och byggs på med olika verktyg för skapande, summering, beslutsfattande och visualisering. Med Lärkartan® som komplement till övrigt kursmaterial skapas också en tydlig process från början till slut för planering och genomförande av workshop.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Facilitering

Facilitering är en påbyggnadsutbildning för dig som erfaren workshop- och mötesledare. Utbildningen ger verktyg och metoder för att processleda en grupp framåt i en tydlig process. Det kan vara ett möte som är både kreativt och skapande men det kan även vara ett mer reflekterande och analyserande möte.

Kursen är till stor del casebaserad och i olika situationer tränar du på att få energi i låsta lägen, att kunna vägleda framåt och att med en verktygslåda – där bland annat frågemetodiken är central – få en trygghet i att du kan hantera både lättare och svårare situationer i processledarrollen.

Svåra samtal – Träningsläger

Träna och öva en hel dag. Få feedback och styrka i att hantera mer besvärliga personalsamtal på ett bra sätt. Du förbereder dig inför träningen med boken Chefens 42 samtal och E-learningen –”Svåra samtal lite lättare” som ger dig en bra grund i såväl samtalsmetodik som arbetsrättens ramar. Du kommer att träna i många situationer under dagen där du får utmanande personer att prata med där du får öva teknik och samtal. Dagen avslutas med en del där du via VR-teknik också får möta känslosamma personer och lära dig att hantera känsloutspel.

Gruppen är maximerad till 12 deltagare för bästa möjliga träning och reflektion.

Kompetensbaserad rekrytering

Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom ”det trevliga” och få fram de rätta svaren.

Som man frågar får man svar brukar det heta. I rekryteringssituationer är det avgörande att sätta upp relevanta kompetenskrav för tjänsten och sedan ha förmågan att få fram rätt information och kunna bedöma de svar som ges. Att se bakom ”det trevliga” och kunna få svar på om personen är rätt för just den här tjänsten och om värdegrund och kultur stämmer samman är inte minst viktigt i rollen som intervjuare.

Med förberedande uppgifter, Kravprofil och CV-granskning, börjar utbildningen kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik med ett konkret Case och bygger sedan vidare på ett antal intervjusituationer där man som deltagare tränar sig i att formulera kompetenskrav, ställa de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun utifrån den kravprofil som är ställd.

Träningsmomenten görs i rollspelsformat och innehåller olika typer av situationer som kan uppkomma i en intervjusituation.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Konflikter och svåra samtal

Med verktyg för analys och individuella samtal blir du stärkt i att klara av även mer utmanande ledarsituationer.  Under kursens gång arbetar vi praktiskt med de olika typer av samtalssituationer där det inte alltid går att hitta en gemensam lösning och där det kan finnas starka känslor och stora konsekvenser för individen som exempelvis vid uppsägningar, samarbetsproblem m.m. Vi sätter fingret på vad som kan vara svårt i samtalen, för vem och varför man upplever det som svårt.

Är vi medvetna om våra egna tankemönster som kan lägga hinder i vägen är mycket vunnet. Nästa steg är att sätta en tydlig struktur för olika typer av svåra samtal som kan göra att det blir lättare att föra diskussion och aktiv dialog utan att riskera att tappa den röda tråden eller målet med samtalet.

Vår utbildning i konflikthantering och svåra samtal bygger på mycket övningar och träning samt olika verktyg för självinsikt. Materialet vilar på mångårig forskning och beprövade metoder från bl.a. Harvard och innehåller även utvalda delar från förtroendefullt samarbete.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utvecklings- medarbetarsamtal

Utbildningen sätter fokus på samtalets struktur och de olika delarna som rent tekniskt behöver finnas med. Samtalsmallar i olika form finns med som del av utbildningens kursmaterial och ger underlag för diskussion om olika alternativa vägval i samtalen.

Är förberedelserna gjorda och en tydlig struktur för samtalet finns är grunden för ett bra utvecklingssamtal lagd. Därtill krävs en tydlig kommunikation och en förmåga hos den som leder samtalet att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna så att samtalet inte omvandlas till ett förhör. Det är medarbetarens samtal och det gäller att få medarbetaren att känna motivation och tillit i samtalet.

Under kursens gång använder vi oss av filmsekvenser för att analysera ett antal samtalssituationer och jobbar i grupp med övningar som berör mer eller mindre svåra situationer som kan komma upp i samtalen.

* Utvecklingssamtal finns även som webbaserad utbildning där du kan träna utvecklingssamtal och samtalsmetodik på datorn – istället för på dina medarbetare.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

THE – The Human Element (internat)

Ökad självinsikt och utvecklad förmåga att samarbeta effektivt – det är i korta ordalag vad en utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär.

Utbildningen utgår från att människor behöver känna tillit för att kunna arbeta effektivt tillsammans. Ju bättre självkänsla och självinsikt vi har desto lättare kan vi också fatta medvetna beslut och agera på ett tillitsskapande sätt hellre än att agera utifrån egna rädslor och försvar – medvetna eller omedvetna.

THE bygger på psykologen Will Schutz teori om relationer mellan människor. Teorin kallade han FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). FIRO bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av tre dimensioner. På beteendenivån talar vi om tillhöra, kontroll och öppenhet. Motsvarande dimensioner på känslonivån är betydelsefull, kompetent och omtyckt.

Hur skulle en ökad förståelse för dina rädslor och försvar bidra till en bättre vardag för dig både på jobbet och hemma? Ditt eget rykte inom dig själv, hur ser det ut? Vill du lära dig fatta hållbara och kraftfulla beslut som blir genomförda? Ge dig själv möjlighet att utforska detta och mycket mer som påverkar ditt sätt att vara.

VÄRDE

  • Göra egna val i livet som är mer hälsosamma både på kort och på lång sikt.
  • Alla har vi vår historia, om vi förstår det och hur det kan påverka våra beteenden och vår val i livet har vi lättare att förstå och möta både oss själva och andra.
  • Ökad förståelse både för dig själv och andra vilket gör dig tryggare och lugnare med mindre energiläckage, bidrar till en bättre arbetsmiljö och en högre effektivitet.

Och hur går detta till?

  1. Om dig själv i relation till andra människor (vad du gör och vad du vill göra)
  2. Om dig själv i relation till dig själv (rädslor, försvar och självkänsla)
  3. Om dig själv i relation till grupp och organisation och beslutsfattning (hur påverkar våra olikheter oss i vår arbetsvardag och i våra beslut och hur kan vi bli mer effektiva)

The Human Element är en internatutbildning som börjar måndag kl. 10:00 och avslutas kl. 15:00 på fredagen. Övningar, träningspass och fokus på oss som individer varvas med fakta och teoriavsnitt som berör ledarskap och organisationsutveckling. Kursveckan är både utvecklande och kan samtidigt vara utmanande.

 

Logi tillkommer. 
Stockholm: Bommersvik 10 100 kr
Skåne: Båstad, Hovs Hallar 8 800 kr

Målstyrning för ledare

Under kursens gång tränar vi  praktiskt och casebaserat på att bryta ned och formulera tydliga mål– på grupp och individnivå. Att därtill hitta rätt nivå på hur utmanande målen är, att se att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsvägar är A och O. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att analysera strategier och formulera tydliga uppföljningsbara mål.

Leda i förändring

Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade.

Förändringsledning – Lika delar analys och kommunikation

Under utbildningen Att leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett tydligt förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar.

Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare.

Med Lärkartan® till grund får deltagarna en konkret verktygslåda för olika typer av situationer som man som förändringsledare måste kunna hantera och planera för.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.