Crash course HR för icke-HR

I mindre och växande organisationer kommer behovet av professionellt HR arbete oftast före organisationen är mogen att anställa en HR chef på heltid. Då är det vanligt att någon annan i organisationen, som inte har någon gedigen HR bakgrund, får ta ansvar för HR frågorna och implementera HR processer i verksamheten.

Du lär dig grunderna inom de viktigaste HR områdena för att skapa en attraktiv arbetsplats med hållbart ledarskap där medarbetarna trivs, presterar bra och är delaktiga i att utveckla verksamheten. Kursen innehåller också processer, verktyg och metoder för att du på ett professionellt sätt ska kunna implementera HR arbetet vidare i den egna organisationen och vara ett stöd för övriga linjechefer.

Den här utbildningen är för organisationer som prioriterar HR, ledarskap och som aktivt arbetar med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. På riktigt.

 

HR-analys och nyckeltal för HR

Digitaliseringen av HR och möjligheten till HR-analys skapar potential för organisationer att bättre förstå och ta kloka beslut kring sin viktigaste resurs, nämligen medarbetarna.

HR i ledningsgruppen

HR i ledningsgruppen handlar om att få ett gemensamt synsätt på HR- arbetet, vad vi menar med HR- frågor och på vilket sätt vi gemensamt i ledningsgruppsrollen ser på vårt uppdrag.

Alla frågor är HR-frågor. Det är i alla fall väldigt få frågor som inte har något HR-perspektiv. Med andra ord handlar HR i ledningsgruppen ofta om att få ett gemensamt synsätt på HR-arbetet, vad vi menar med HR-frågor och på vilket sätt vi gemensamt i ledningsgruppsrollen ser på vårt uppdrag. Att arbeta med den gemensamma företagshatten är grundsynsättet för att få HR-frågorna att lyfta i ledningsgruppsarbetet.

Det case som vägleder under dagarna tar deltagarna in i både analys av beslut och beslutsunderlag för att hitta HR-argument och synsätt kring besluten till att konkret räkna på olika alternativa vägval. HR:s roll tydliggörs i att både vara proaktiv och vägledande på ledningsgruppens arena. Konkreta presentations- och införsäljningsövningar avslutar dagarna för att hitta styrka i argumenten.

Strategisk kompetensutveckling

Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld.

Utbildningen i Strategisk kompetensutveckling ger konkreta metoder och verktyg för att få ett mer strategiskt perspektiv och att få processer att samverka till en större helhet.

Kompetensförsörjning för organisationens behov

Att se kompetensutvecklingen som ett nav i verksamheten är utgångspunkten under utbildningen. Själva definitionen av kompetens och kompetensbegrepp är central och utgångspunkten under utbildningen är standarden SIS och dess definitioner.

Case och övningar leder till konkreta verktyg som kan appliceras på hemmaplan för att gradvis kunna implementera ett tydligare arbetssätt och få den egna organisationen att gå mer i takt med sina egna behov och arbeta mer effektivt med verksamhetens kompetensförsörjning.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Talent Management:
Grundutbildning med praktiska verktyg

De allra flesta har fått känna på att konkurrensen om de bästa talangerna och rätt kompetens är stenhård. Att då arbeta med väl genomtänkta, strukturerade metoder och verktyg för sitt Talent Management skiljer vinnare från förlorare i kriget om talangerna. Talent Management handlar just om hur man på ett strukturerat sätt attraherar, engagerar, utvecklar och avslutar rätt medarbetare. De organisationer som har en väl genomtänkt Talent Management strategi som går hand i hand med verksamhetens mål och strategier är morgondagens vinnare. Det finns forskning som visar att företag med en väl genomtänkt Talent Management strategi kan öka sin lönsamhet med upp till 30%.

Under dagen går vi igenom vad Talent Management egentligen är, ger handfasta råd och tips på hur du kan jobba med frågorna på ett strategiskt sätt. Vi varvar teori med praktik och du får med dig modeller, verktyg och praktiska tips.

Boka-tidigt-rabatt: 1 000 SEK vid anmälan senast den 1/4 2020. Rabatten gäller endast nya bokningar och kan ej kombineras med andra rabatter. Uppge koden 1/4 vid bokning.

Talent Management:
Vad ställer generation Z för krav på din organisation?

De nya generationerna har stor påverkan på våra arbetsplatser. Såväl generation Y som generation Z har vitt skilda värderingar och krav på arbetsgivaren jämfört med tidigare generationer. Det ställer nya krav på dagens arbetsgivare. Dessutom pågår det ett intensivt krig om de bästa talangerna på arbetsmarknaden. Därför frågar sig många: Måste man anpassa sig till de nya värderingarna, och i så fall, hur?

I den här utbildningen utforskar vi just detta. Vad står de nya generationerna för, och på vilka sätt behöver våra organisationer förändras för att möta och dra maximal nytta av generation Y och Z? Vi kommer gå igenom såväl nya organisationsformer, typ av ledarskap, målstyrning, kompetensutveckling och alla övriga nyckelprocesser som behöver ses över om man vill vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden.

Under kursens gång kommer vi dela med oss av både teori och praktik, och du kommer få såväl modeller, verktyg och praktiska tips med dig hem.

Boka-tidigt-rabatt: 1 000 SEK vid anmälan senast den  15/4 2020. Rabatten gäller endast nya bokningar och kan ej kombineras med andra rabatter. Uppge koden 15/4 vid bokning.