Ledarskap 1 – Ny som chef

– din verktygslåda i chefsrollen

Vad förväntas av dig som chef? Hur leder man medarbetare som tidigare varit kollegor? Vilka lagar och regler behöver man känna till? Hur motiverar och delegerar man för bästa resultat? Hur får man en grupp att samverka och prestera?

Du kommer under utbildningen att arbeta i olika situationer och övningar som ger dig insikter i den nya ledarrollen. Vi kommer att gå igenom teorier och konkreta verktyg i chefsrollen och öva aktivt på bland annat att delegera, ge feedback, coaching, prioriteringar, målstyrning och svåra samtal. En e-learning i Utvecklingssamtal ingår i utbildningen och du väljer själv om du vill gå igenom den innan eller efter utbildningen.

Dagarna är till stor del casebaserade där fakta varvas med praktiska övningar, diskussioner och reflektioner. En viktig del av ledarskapsutbildningen är förstås också erfarenhetsutbytet och kontaktskapandet deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor glädje av långt efter utbildningen.

Är du mogen att ta nästa steg i din karriär och utveckla dig och din kompetens mot ett ledardiplom? Du går i tre steg de ledarutbildningar som du i just din ledarroll har behov av. Du börjar med Ny som chef och bygger på i två steg med ytterligare två ledarutbildningar. 

Läs mer på: Diplomerad ledare 1

Ledarskap 2 – Effektiva team

– att anpassa ledarskapsbeteenden utifrån teamets behov ger framgång

Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet.

Vi skapar i varje steg en tydlig bild över medarbetares behov av utveckling och kopplar detta till var fokus i ledarskapet behöver vara. Med ett anpassat ledarskap och möjlighet att bättre analysera vem som behöver vad så kan du i ledarrollen snabbare förflytta ditt team till en högre grad av motivation och effektivitet.

 

Ledarskap 3 – Coachande ledarskap

– ett coachande förhållningssätt skapar motivation och utveckling

Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik.

Med frågornas hjälp kan du få dina medarbetare att växa i sina roller och hitta såväl motivation som lösningar på utmaningar och skapa förutsättningar för att lyckas ännu bättre.  En ledarskapsutbildning som ger dig trygghet i att agera med fokus på att utveckla andra.

Dagarna är till stor del casebaserade med praktisk träning i mindre grupper. Vedertagna teorier varvas med exempel och reflektion från den egna verkligheten.

Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap

tillitsbaserat ledarskap med vetenskaplig grund

En transformerande ledare är visionär och ett föredöme, utvecklar och utmanar sina medarbetare, samt undanröjer hinder och möjliggör för andra att agera. Ett annat sätt att beskriva detta är att man som ledare skapar tillit. Med ett transformerande ledarskap följer motiverade medarbetare som utvecklas och en större chans att nå mål och resultat.

Forskningen i modellen – Full Range Leadership Model – konstaterar att vissa ledarbeteenden är mer framgångsrika än ändra. Och kan man som ledare förstå när man ska uppvisa vilka ledarbeteenden och verkligen göra det, så kommer såväl resultat som motivation. Dessa ledarbeteenden utvärderas i verktyget Lead Forward –  där medarbetare skattar dessa ledarbeteenden. Resultatet är grunden i övningar och reflektioner under dagarna.

Är du mogen att ta nästa steg i din karriär och utveckla dig och din kompetens mot ett ledardiplom? Du går i tre steg de ledarutbildningar som du i just din ledarroll har behov av. Du börjar med Transformerande Ledarskap som ger självinsikt och bygger på i två steg med ytterligare två ledarutbildningar.

Läs mer på: Diplomerad ledare 2

Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper

att leda via andra och med andra

Att vara chef högre upp i en organisation har andra utmaningar än en första linjens chefsroll. Det strategiska perspektivet behöver få mer utrymme. Prioritering och framförhållning är viktiga områden, liksom beslutsfattande och återkoppling. Inte minst tydlighet och struktur för analys och uppföljning.

Leda chefer och ledningsgrupper är en ledarskapsutbildning som är uppbyggd kring ett praktiskt case där fokus sätts på både ledningsgruppsarbete och övergripande styrning och ledning av verksamhet och grupp. Dagarna varvas med teori kopplat med exempel från verkligheten samt diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.

Ledarskapsutbildning för teamledare

– leda utan att vara chef

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coaching är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs. I utbildningen får du en konkret verktygslåda för ditt dagliga ledarskap.

Arbetsledarutbildningen ger dig praktisk träning med fokus på kommunikation och motivation. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är också viktiga delar. Du får många nya insikter och förståelse för rollen som team- eller arbetsledare. Under kursens gång tränar du också på användbara metoder för hur du coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar ditt team.

Ny som projektledare

– lär dig leda framgångsrika projekt

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i projektledarrollen. Du lär dig hur du med effektiva verktyg planerar, leder, genomför, avrapporterar, utvärderar och följer upp ett projekt.

När är projekt en lämplig arbetsform? Vad behövs inför beslut att starta projektet? Vilka är förutsättningarna för att lyckas med projektet? Hur leder och utvecklar man en projektgrupp och hur når man de uppsatta målen? är några av frågorna vi söker svar på.

Med utgångspunkt i ett projekts olika faser stärker du din förmåga att leda och driva projektet mot uppsatta mål.  Ett case löper under utbildningen i ett antal steg som gör att du får en praktisk förståelse för projektledarens och projektets utmaningar och framgångsfaktorer.

Självledarskap

– konsten att lyckas och må bra på jobbet

En av de viktigare kompetenserna i dagens arbetsliv är att kunna leda sig själv. Genom förändring och genom utmanande dagar. I situationer där du kan behöva fatta egna beslut med ett ledarskap på distans eller där du utmanas och blir fångad i ett tempo som inte är hälsosamt eller där du kan tappa riktning. Kort och gott att hitta sättet att lyckas på jobbet och ha ett motiverande och hälsosamt arbetsliv med goda relationer. Oavsett om du är chef eller medarbetare.

Du får verktygen för att hitta en bra väg fram i ett en snabbrörlig värld, och att bli medveten om hur du själv kan navigera i såväl egen planering som i bemötande och kommunikation med andra.

Att leda och facilitera workshops

– skapa mer energi och resultat på nästa möte

Vi spenderar mycket tid i möten. Med en mer varierad syn på möten och fler metoder kan du skapa mer energi och bättre resultat. En utbildning som under två dagar ger dig en verktygslåda för kreativa och resultatskapande möten.

Du bygger på dina metoder och lär dig att styra mot uppsatta mål. Du får tekniker för att skapa engagemang och delaktighet och du tränar på att vara ledaren i rummet och få olika viljor att enas och skapa resultat. En stor del handlar om att se det som händer, visualisera och tydliggöra och att vägleda mot samsyn och beslut.

Praktisk pedagogik

– paketera din kunskap för effektivt lärande

Kursen i praktisk pedagogik ger alla som har en kunskapsförmedlande roll en bredare verktygslåda för att effektivisera lärandet och skapa kunskapsöverförande möten och kurspass. Att verkligen förmedla kunskap så den kan tas in av någon annan kräver planering, rätt metodval och förståelse för olika lärstilar.

Hela pedagogikutbildningen bygger på tydliga strukturer i planering och förståelse för psykologin i lärandet. Du gör praktiska övningar och förbereder ett “lärpass” som du jobbar aktivt med under utbildningen. Du lär dig olika metoder, sätt att planera och variera och att anpassa dina egna lärpass och utbildningar till olika mål och syften.

Presentationsteknik 1 – Grund

– lär dig övertyga och få med andra

Vad är det som får vissa presentationer att lyfta? Vissa budskap att nå fram? Att vissa personer verkar så trygga i sin roll? Hur kan man skapa sig själv bättre förutsättningar för att bli lyssnad på? Det handlar om såväl förberedelser och röda tråden, som strukturer och retorik. Och inte minst att känna sig trygg på scen och ha en närvaro i rummet. Och skapa kontakt med de som lyssnar.

Du kommer på två dagar göra flera övningar och presentationer med feedback och inspelning som gör att du utvecklas som presentatör och veta hur du ska använda dig av dina starka sidor och skapa större framgång vid nästa presentation. Utbildningen kräver förberedelser innan som är obligatoriska och en kvällsuppgift mellan dag 1 och 2.