Hur bra är du på att lära ut till andra? 6 tips!

 

Att lära ut är en sak – att lära in är en annan. Många sitter på djup kunskap inom sitt eget specialområde och många organisationer har en stor intern kunskapskälla som lätt skulle kunna spridas till andra. En kunskapsreserv och en potential.

Hur kan man då stärka specialister i förmågan att lära ut? En grund är att förstå principer för lärande och att kunna strukturera sina kunskaper så att andra kan ta till sig. Nedan följer sex tips till dig som är specialist och tänker dig att lära ut det du kan till andra.

1. Vad har målgruppen för nivå och behov?

Fundera över målgruppens ingångsvärden. Vad kan man idag och var står man in sin kunskapsnivå? Du kan ta reda på detta mer exakt genom några frågeställningar som deltagarna kan svara på innan. Ett antal kunskapsfrågor, eller några frågor som på en skala – ex 1-7 värderar var man står i sin kunskap inom något område. ”Jag behärskar våra inköpsrutiner och avtal ” – Skala 1-7

2. Sätt ett tydligt mål

Ju tydligare mål desto lättare att planera både pedagogiken och upplägget i detalj. Utifrån din research och kunskapsinventering kan du ringa in en målbild och en ambitionsnivå som stämmer överens både med din målgrupps behov och den tidsram som finns till förfogande.

Går det inte att göra en inventering eller att du som utbildare själv sätter mål och ramar för utbildningen så är det likväl viktigt att målet är tydligt definierat och beskrivet så att du kan följa upp och styra mot det i din planering.  Ett mål kan vara antingen ett attityd-, kunskaps-, beteende-, eller resultatmål.

Exempelvis ”Målet med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper inom inköpsrutinerna inom bolaget och att de självständigt ska kunna agera beställare inom ramen för sina befogenheter.” Här finns både ett kunskapsmål och ett beteendemål.

3. Vilken tidsram och vilken pedagogik leder till målet?

Bedöm utifrån målbilden vilken tidsram som är realistisk för att målet ska nås. Här behöver tid finnas för att också ge deltagarna en chans att ta till sig det nya. Att bara lyssna gör det svårt att helt och hållet förstå och komma ihåg det som sägs. Ett faktapass och föreläsningspass behöver varvas med såväl diskussioner, reflektioner och övningar.

Ett aktivt lärande är att föredra för bestående kunskap. Ett upplägg där du varvar olika pedagogiska angreppssätt och gör en stor del av lärpasset till övningar där deltagarna är aktiva.

4. Anpassning till lärstilar

Alla är vi olika och det gäller även det sätt som vi lär in på. När vi tar in nya budskap och ny kunskap använder vi våra sinnen. Några av oss är bättre på att se och läsa (Visuell), andra är bättre på att lyssna och prata (Auditiv) och en tredje vill hellre göra och prova (Kinestetisk /Taktil). Genom att anpassa övningar och pedagogik till de olika lärstilarna säkerställer du anpassning till dina deltagares olika behov. Här kan du testa din lärstil.

5. Planera en timme i taget

När du gör ditt ”körschema” så gör en planering för helheten med ett tydligt mål. Bryt sedan ned din dag eller halvdag i tydliga enheter och planera ca en timme i taget. Sätt ett mål även för varje ”lärpass”. Målet ger dig vägledning i hur du lägger upp ditt pass. Hur mycket träning eller diskussion behövs för att nå målet? Ska man aktivt kunna göra och tillämpa det du lär ut eller är målet bara att övergripande ha insikt om något?

Gör en inledning till ditt pass som tydligt anger vad det innehåller. Gör en kort inledning, eller kortare faktagenomgång. Tänk till på vilket sätt gruppen eller deltagarna sedan kan ta till sig kunskapen lite djupare. Kan de öva något? Diskutera något? Lösa en uppgift tillsammans? På så sätt får deltagarna möjlighet att verkligen börja förstå det som du lärt ut.

En bra riktlinje är att ägna lika mycket tid åt träning eller aktivt deltagande– eller lite mer – än den tid som du själv pratar och berättar.

6. Ge förutsättningar för fortsatt lärande

Tänk igenom hur du kan möjliggöra för deltagarna att fortsätta sitt lärande och sin träning på hemmaplan. Att bara ta till sig kunskapen vid ett enstaka tillfälle är sällan tillräckligt för att det ska ”fastna”.

Ge tips om övningar att göra själv, vägled med tips och råd, gör kunskapstester för att repetera och fylla på. Ju snabbare som ny kunskap tillämpas i det dagliga – desto säkrare att det blir till något varaktigt och att processen för att internalisera kunskapen kommer igång.

 

Vill du bli bättre på att lära ut till andra? Utbildningen Praktisk pedagogik ger dig en konkret verktygslåda för att paketera den egna kunskapen.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden