Viktiga faktorer för välmående och motivation

Vad motiverar oss att anstränga oss lite utöver det vanliga? Hur behåller man motivationen? Vilken är företagets uppgift i detta och vad har den enskilde medarbetaren för ansvar?

Christina Maslach, professor vid Berkeley University i Kalifornien har forskat kring motivation. Hon har konstaterat att det är exakt samma krav/faktorer på arbetsplatsen som å ena sida kan påverka oss starkt till motivation och bra prestationer, men som å andra sidan kan leda oss till utmattning och utbrändhet. Stress hänger inte bara på individen. Långt därifrån. Vi blir stressade av omvärldsförutsättningar.

Innebörden blir att om vi som företag och individer tillsammans lyckas hantera dessa faktorer med medvetenhet och skicklighet till ett gott resultat leder det till motivation, välmående, effektivitet och därmed god produktivitet. Medarbetarens välmående överensstämmer med organisationens.

Christina Maslach delar in dessa i sex områden:

Arbetsmängd Den uppenbara faktorn är hur mycket arbetsbörda vi har. Detta innefattar även komplexitet och kompetens – hur många arbetsroller har vi? Hur komplexa problemställningar löser vi?

Här behöver vi balans mellan vår förmåga att utföra saker och de krav som ställs. Balansen krävs både för kompetens – att vi har kompetens att utföra något – och för att klara arbetsmängden.

Kontroll/
inflytande
Att uppleva att man har kontroll över sin egen arbetssituation är vitalt. Vi behöver tydliga mål, en tydlig plats i organisationen, tydligt avgränsat ansvar. Vi behöver ha inflytande över vår vardag inom dessa ramar, inte bli detalj- eller centralstyrda.
Erkänsla Alla behöver erkännande för goda prestationer. Det kan vara en klapp på axeln, det kan vara materiella förmåner. Vi behöver tydlig feedback, både på det vi gör bra och dåligt. Alla i organisationen kan och bör ge erkännande, givetvis cheferna men också kollegorna. Alla kan påverka den kulturen genom att vara förebild.
Gemenskap Det krävs gemenskap för att vi skall må bra. Gemenskap med arbetskamrater, god relation till kunder och andra vi umgås med dagligen. Det är viktigt att odla gemenskapen i gruppen, även om man har ont om tid! Det kan man göra genom trevliga fritidsbetonade aktiviteter men icke att förglömma är de workshops man genomför för att samla alla till t ex gemensamma mål och värderingar eller förändringsprocesser.
Rättvisa Rättvis behandling är en förutsättning för motivation. Att uppleva orättvisa, t ex inte lika möjligheter att få utbildning, att avancera i företaget eller orättvisa i belöningssystemet är starkt demotiverande. Upplevd orättvisa kan lika gärna vara otydlighet kring regler och förutsättningar.
Värderingar Individen behöver dela företagets värderingar. Och företaget behöver leva efter sina värderingar. Annars uppstår ett gap som kostar energi – s.k. energiläckage.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden