Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning – eller talent management, syftar till att säkerställa att en verksamhet har rätt kompetens både idag och framåt för att kunna nå verksamhetsmålen.

Att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens är en mycket viktig del i en chefs arbete oavsett på vilken nivå chefskapet utförs. Som chef över chef arbetar du med detta utifrån två perspektiv:

  • Du ska säkerställa att de chefer du ansvarar för har rätt kompetens för att utöva sina respektive chefsuppgifter.
  • Du ska styra den övergripande kompetensförsörjningen inom ditt ansvarsområde.

En grundbult i det här arbetet är att utgå ifrån att kompetens är ett komplext begrepp som inte bara handlar om den formella kompetensen, det vill säga den utbildning och den erfarenhet man har, utan att även att en individs motivation och personlighet spelar in.

Kompetens är att ha en förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift i en specifik given situation. Då spelar alltså en individs kunskap, erfarenhet, motivation och personlighet in. Men även omgivningen påverkar en individs kompetens. En organisations ledarskap, kultur, system och processer har stark inverkan på en individs förmåga.

Härigenom blir kompetensfrågor inom en organisation en mycket viktig, strategisk fråga för dig som chef. Inte minst när du är chef över annan chef och har som ansvar att se till så att samtliga chefer och medarbetare har rätt kompetens för att verksamhetens mål ska kunna nås.

Att säkerställa att ni som organisation har rätt kompetens i dag, men också utifrån ett strategiskt och långsiktigt perspektiv, är ett nyckelansvar för dig som chef som leder andra chefer.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden