Ordlista kompetensbegrepp

Kompetens

Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

  • förmåga = kunna utföra i praktiken – att göra
  • vilja = attityd, engagemang, mod och ansvar
  • kunskap = fakta och metoder – att veta
  • färdigheter = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap

Organisatorisk kompetens

En organisations samlade kompetens, och förmåga att inom ramen för organisationens processer och system utföra en uppgift

Kompetensförsörjning

Process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och säkerställa organisationens behov

Kompetensutveckling

Aktivitet för att bredda/höja individers och gruppers kompetens.

Strategisk kompetens

Att koppla ihop kompetensutvecklingen med verksamhetens behov och målbilder och i en tydlig process sörja för att man i alla led och i varje situation utvecklar och styr sin kompetens utifrån dessa krav.

Kompetenspolicy

Organisationens övergripande avsikter och inriktning avseende kompetensförsörjning, formellt uttalade av högsta ledningen.

Kompetensgap

Skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens

Kompetensförsörjnings-aktiviteter

Aktiviteter för att säkerställa kompetens. Till exempel kan detta vara: utbildning, rekrytering, inhyrning, uthyrning, avveckling, övertagande av verksamhet, samgående.

Utbildning

Aktivitet för att fylla på kunskap och insikter, och påbörja en kompetensutveckling . *

(*Med kompetens enligt definitionen ovan handlar kompetens om att GÖRA och en utbildning leder inte med automatik till att varaktigt GÖRA saker men kan påbörja en sådan resa genom insikter, kunskaper och visst mått av färdighetsträning och motivationspåverkan)

Employer branding

“Att bygga en arbetsgivaridentitet mot kompetensmarknaden och att skapa en relation med de personer man önskar attrahera, rekrytera, utveckla och behålla”

 

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden