Kränkande särbehandling

– vad är det och vad ska en arbetsgivare göra om det händer?

Det är många gånger som jag träffar både arbetsgivare som medarbetare där de upplever sig väldigt uppgivna när det kommer till kränkande särbehandling. Oftast baseras denna osäkerhet i att man inte riktigt vet vad kränkande särbehandling är och vilka rättigheter som skyldigheter alla parter har. Hur ska en chef agera när en medarbetare känner sig kränkt?

Med begreppet kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. När det kommer till en systematik och pågår under en längre tid – då kan det i värsta fall kan utvecklas till mobbning.

Risker där det kan uppstå en kränkande särbehandling

Att arbeta förebyggande är nödvändigt när det kommer till kränkande särbehandling och det är i första hand arbetsgivarens ansvar att se över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Vi vet att organisationer som exempelvis har en omogen social miljö, mycket övertid, samarbetssvårigheter eller väldigt otydliga roller har en högre risk för att det ska uppstå konflikter som kan leda till kränkande särbehandling som i sig leder till ineffektivitet som driftstörningar.

Ansvar för att förebygga kränkande särbehandling

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs.

Här är några förslag på vad du kan göra:

  • Ha en tydlig policy mot Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering med tillhörande rutiner och innebörden av dessa (AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö). I denna policy ska det tydligt framkomma att om man bryter mot denna kommer det ske en arbetsrättslig konsekvens samt att händelsen kommer polisanmälas.
  • Rutiner – låta medarbetarna vara med och upprätta rutiner hur vi ska agera när det uppstår en kränkande särbehandling.
  • Kunskap – utbilda chefsledet i arbetsmiljö samt de tillhörande föreskrifterna.
  • Ta fram ett konflikthanteringssystem som ger både chefer som medarbetare ett verktyg hur de ska agera när en konflikt uppkommer.
  • Skapa bra personalträffar där arbetsgivaren sätter upp på agendan på regelbundet, frågor kopplade till ämnet.
  • Lära sig känna igen tidiga signaler och agera på dem
  • En tydlig kommunikationsplan där frågan om respektfull kommunikation lyfts.
  • Värderingar – vad betyder värdering och hur ska vi använda oss av dem i verksamheten?

Är du intresserad inom HR kan du se alla våra utbildningar inom ämnet här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden