Kompetenspolicy – Exempel

Syfte

För att vi inom xxx ska nå våra mål krävs att våra medarbetare har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Rätt kompetens är en strategisk fråga och långsiktig investering för oss.

Definition av kompetens

Kompetens innebär kunskap, vilja och förmåga att lösa de uppgifter medarbetaren ställs inför. I vilja och förmåga väger vi även in värderingar, attityder och beteenden. Kompetens handlar även om att inhämta, använda och dela med sig av kunskap och erfarenheter.

( SIS Definition som alternativ: Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.)

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling avser olika former av lärande och aktiviteter för att öka förmågan hos medarbetaren och gruppen att uppnå verksamhetens mål och visioner. T ex:

  • Lärande och utveckling i det befintliga arbetet
  • Nya eller utvidgade arbetsuppgifter
  • Utbildningar
  • Seminarier
  • Studiebesök
  • Omvärldsbevakning

Ansvarsfördelning

HRs/ledningens ansvar är att på ett övergripande plan definiera kompetenskrav och säkerställa organisation, resurser och processer för kompetensförsörjning och utveckling.

Chefens ansvar är att tydliggöra kompetenskraven i enlighet med verksamhetens behov.  Chefen har även ansvar för att årligen genomföra medarbetarsamtal och upprätta planer för kompetensutveckling med utgångspunkt i verksamhetens mål. Chefen ansvarar för att prioriterad kompetensutveckling genomförs och utvärderas.

Medarbetaren tar ansvar för att i dialog med chef nå ställda kompetenskrav och planera för och genomföra utvecklingsåtgärder i linje med sin kompetensutvecklingsplan

När sker dialog och diskussioner kring kompetens?

De första dagarna i anställningen gås kravprofilen igenom för att stämma av kompetens och utvecklingsbehov kopplat till inskolningsplanen.

Utvecklingssamtal förs under kvartal 1
Uppföljningssamtal görs under kvartal 3
Däremellan diskuteras och lyfts kompetensfrågor vid behov med chef/medar

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden