Framtidens Kompetenser

EU har definierat åtta stycken nyckelkompetenser som de ser att medborgare behöver i framtiden för att kunna hålla sig sysselsatta och ta del av samhället och en social gemenskap. Kompetenserna fokuserar det framtida kunskapssamhället och vägleder organisationer och företag i hur man kan behöva tänka och planera framåt för att hålla sig kompetent.

De åtta kompetenserna är:

  1. Kommunikation på modersmålet. Att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (lyssna, tala, läsa och skriva).
  2. Kommunikation på främmande språk, utöver ovan så innefattar detta även förhandlingsteknik och interkulturell förståelse.
  3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Det handlar om att kunna tillämpa matematiskt tänkande för att lösa en rad problem i vardagssituationer, Det inkluderar en förståelse för de förändringar som människan gett upphov till samt vårt ansvar som enskilda medborgare.
  4. Digital kompetens innefattar grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik och att använda tekniken säkert.
  5. Lära att lära handlar om lärande, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet, antingen individuellt eller i grupp utifrån det egna behovet, samt kunskap om metoder och möjligheter.
  6. Social och medborgerlig kompetens. Social kompetens avser personlig, interpersonell och interkulturell kompetens som gör att man kan delta i samhällsliv och arbete på ett effektivt sätt.
  7. Initiativförmåga och företagaranda är förmågan att omvandla idéer till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål som ställts upp.
  8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer, det vill säga medvetenhet om betydelsen av kreativa uttryck vad gäller idéer, erfarenheter och känslor i olika medier (musik, scenkonst, litteratur och visuella konstformer).

 

Alla de här kompetenserna anses vara lika viktiga, eftersom var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. De överlappar också en del. Exempelvis så är grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik en viktig grund för lärande, och att ”lära att lära” stöder allt lärande.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden