Ledaranalysen™

Kompetensanalys ledarroll

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Ledaranalysen™  kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en ledarroll. Det vill säga en generell roll som chef och ledare utan vidare koppling till något specifikt ansvarsområde. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned i din ledaranalys.

Din kompetensnivå idag

Skalsystem

0 – Saknar kompetens inom området
1 – Någon kompetens inom området
2 – God kompetens inom området
3 – Mycket god kompetens inom området
4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

Kompetenser

Verksamhetsplanering

Målstyrning
Använder de övergripande målen i sin dagliga verksamhet och bryter ned dessa till tydliga grupp- och individmål. Styr efter key performance factors.
01234
Strategiarbete
Arbetar med ett strategiskt förhållningssätt. Kan omvandla övergripande strategier till det egna arbetet. Arbetar proaktivt och långsiktigt.
01234

Företagskultur

Värderingar och spelregler
Kan tydliggöra/sätta värderingar och spelregler och arbetar med dessa på ett tillämpbart sätt i det dagliga ledarskapet.
01234
OBM-Konsekvensstyrning
Kan grunderna i psykologin bakom våra beteenden och vet hur man med hjälp av tydliga konsekvenser styr en organisations beteenden och kultur.
01234

Ledarskap allmänt

Ledarskapsteorier
Har kunskaper om teorier och modellsynsätt i modernt ledarskap.
01234
Situationsanpassat ledarskap
Kan tillämpa ett situationsanpassat ledarskap (anpassning situation/person).
01234
Ledarens roll och uppdrag
Förstår sitt uppdrag utifrån organisationens och juridikens perspektiv och agerar tydligt i arbetsgivarrollen.
01234
Arbetsmiljö och stress
Kan leda med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid. Ser signaler i tid och agerar förebyggande.
01234
Competence management
Ser kompetens ur ett strategiskt perspektiv och arbetar metodiskt och målstyrt för att utveckla "rätt" kompetens i förhållande till uppdrag.
01234
Arbetsrätt
Kan grunderna i arbetsrätten och kan agera utifrån den egna ledarrollen med det som ligger inom ramen för ansvar, befogenhet och uppdraget.
01234

Personligt ledarskap

Självinsikt och självbild
Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
01234
Ledarfilosofi
Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi och agerar konsekvent utifrån denna.
01234
Personligt ledarskap
Kan leda sig själv och agerar förebild i ledarskapet. Visar omtanke och agerar på ett sätt som motiverar och inspirerar andra.
01234
Prioritering och planering
Kan prioritera och planera för bästa möjliga tidsutnyttjande för både sig själv och andra.
01234

Arbetsmetoder

Delegering
Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter.
01234
Förändringspsykologi/ledning
Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser. Kan olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål.
01234
Projektledning
Kan arbeta i och leda projekt med ett tydligt modellsynsätt och arbetssätt.
01234
Beslutsfattande och beslutsmodeller
Har en förmåga att använda olika tekniker vid beslutsfattande för att få fram ett tydligt beslutsunderlag. Både analysera problem, visualisera nuläge och målbild och tydliggöra alternativa vägval.
01234
Verksamhetsutveckling
Är bra på att se verksamheten på ett övergripande plan och se vad som behövs för att utveckla verksamheten vidare. Hittar fokus och utvecklingsområden kopplat till de övergripande strategierna och agerar på dessa. Ser konsekvenser av olika vägval i andra delar av verksamheten.
01234
Processer och processutveckling
Har ett processynsätt och arbetar metodiskt för att säkerställa ett effektivt arbetssätt. Kan även utveckla befintliga processer till en högra nivå.
01234
Ledningsgruppsarbete
Kan arbeta effektivt i rollen som ledningsgruppsmedlem med ett strategiskt förhållningssätt och ett helhetsperspektiv.
01234
Möten
Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
01234
Workshopteknik-processledning
Kan processleda ett möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering.
01234

Grupputveckling

Teamutveckling/teambuilding
Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre effektivitet.
01234
Motivation
Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till.
01234
Människoförståelse olika personligheter
Kan känna in och se olika typer av personligheter och olika personligheters sätt att vara och kommunicera. Kan se hur olika personligheter samverkar i grupp och hur detta påverkar och skapar möjligheter och/eller hinder.
01234

Chefens samtal

Samtalsmetodik
Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal.
01234
Lönesamtal
Kan genomföra lönesamtal både innehållsmässigt och samtalsmässigt så att dessa upplevs som motiverande för motparten.
01234
Utvecklingssamtal
Kan genomföra utvecklingssamtal både innehållsmässigt och samtalsmässigt så att dessa upplevs som motiverande för motparten.
01234
Rehabsamtal
Kan genomföra och hantera uppsägningssamtal på ett tydligt och respektgivande sätt.
01234
Intervjuteknik rekrytering
Har förmåga att ställa frågor i intervjusituationer för att få fram viktig information. Kan ställa logiska följdfrågor och avgöra vad som är viktig information för en eventuell anställning.
01234
Svåra samtal
Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås.
01234

Kommunikation

Presentationsteknik
Kan grunderna i retorik och retorikens verktyg för att sälja in budskap och att övertyga. Kan presentera och föra fram budskap på ett för målgruppen anpassat och avvägt sätt.
01234
Pedagogik
Kan använda ett pedagogiskt grundsynsätt för att lära ut på ett effektivt sätt. Har kunskaper om lärstilar, metodval och inlärningstekniker.
01234
Konflikthantering
Kan hantera och analysera konflikter. Förstår orsak och verkan och kan bedöma på vilket sätt en konflikt bäst tas upp och löses. Agerar på konflikter.
01234
Feedback
Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback med jag-budskap.
01234
Coaching
Kan använda coaching som teknik både i det dagliga ledarskapet och i en given situation.
01234
Aktivt lyssnande -förstå andra
Kan lyssna aktivt på motparten och ta in andras budskap. Reflekterar och känner in budskap innan egen reaktion.
01234

Affärsmannaskap

Kundnytta
Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern-extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta
01234
Affärsmannaskap
Förstår hur resultat skapas och vad som skapar värde i kundrelationer (externt-internt). Agerar med professionalism och affärsförståelse i givna situationer.
01234
Ekonomisk förståelse
Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen utifrån roll och uppdrag.
01234

Verksamhetskunskap

Organisationskunskap
Kunskap om den egna verksamheten och dess organisation och förutsättningar.
01234
Marknadskunskap
Kunskap om den egna marknaden och dess aktörer och förutsättningar.
01234

Utvecklingsmål

Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
KontaktuppgifterSkicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din ledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden


Jag godkänner att Advantum Kompetens AB lagrar och bearbetar mina uppgifter enligt sin policy.