Ledaranalysen™ – Ny som chef

Kompetensanalys ledarroll för nya chefer

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Ledaranalysen™ – ny chef kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en ledarroll. Det vill säga en generell roll som chef och ledare utan vidare koppling till något specifikt ansvarsområde. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned i din ledaranalys.

Din kompetensnivå idag

Skalsystem

0 – Saknar kompetens inom området
1 – Någon kompetens inom området
2 – God kompetens inom området
3 – Mycket god kompetens inom området
4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

Kompetenser

Verksamhetsplanering

Målstyrning
Använder de övergripande målen i sin dagliga verksamhet och bryter ned dessa till tydliga grupp- och individmål med tydlig återkoppling och feedback.
01234
Strategiarbete
Arbetar med ett strategiskt förhållningssätt. Kan omvandla övergripande strategier till det egna arbetet. Arbetar proaktivt och långsiktigt.
01234

Företagskultur

Värderingar och spelregler
Kan tydliggöra/sätta värderingar och spelregler och arbetar med dessa på ett tillämpbart sätt i det dagliga ledarskapet.
01234
OBM-Konsekvensstyrning
Kan grunderna i psykologin bakom våra beteenden och vet hur man med hjälp av tydliga konsekvenser styr en organisations beteenden och kultur.
01234

Ledarskap allmänt

Ledarskapsteorier
Har kunskaper om teorier och modellsynsätt i modernt ledarskap.
01234
Situationsanpassat ledarskap
Kan tillämpa ett situationsanpassat ledarskap (anpassning situation/person).
01234
Ledarens roll och uppdrag
Förstår sitt uppdrag utifrån organisationens och juridikens perspektiv.
01234
Arbetsmiljö och stress
Kan leda med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid. Ser signaler i tid.
01234
Competence management
Är insatt i hur kompetens bäst utvecklas och styrs mot uppsatta mål.
01234
Arbetsrätt
Kan grunderna i arbetsrätten och kan agera utifrån den egna ledarrollen med det som ligger inom ramen för ansvar, befogenhet och uppdraget.
01234

Personligt ledarskap

Självinsikt och självbild
Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
01234
Ledarfilosofi
Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi.
01234
Personligt ledarskap
Kan leda sig själv och agerar förebild i ledarskapet.
01234
Prioritering och planering
Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, för sig själv och andra.
01234

Arbetsmetoder

Delegering
Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter.
01234
Förändringspsykologi/ledning
Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser. Kan olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål.
01234
Projektledning
Kan arbeta i och leda projekt med ett tydligt modellsynsätt och arbetssätt.
01234
Beslutsfattande och beslutsmodeller
Har en förmåga att använda olika tekniker vid beslutsfattande för att få fram ett tydligt beslutsunderlag.
01234
Verksamhetsutveckling
Är bra på att se verksamheten på ett övergripande plan och se vad som behövs för att utveckla verksamheten vidare.
01234
Processer och processutveckling
Har ett processynsätt och arbetar metodiskt för att säkerställa ett effektivt arbetssätt. Kan även utveckla befintliga processer till en högre nivå.
01234
Ledningsgruppsarbete
Kan arbeta effektivt i rollen som ledningsgruppsmedlem med ett strategiskt förhållningssätt och god mötesteknik.
01234
Möten
Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
01234
Workshopteknik-processledning
Kan processleda ett möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering.
01234

Grupputveckling

Teamutveckling/teambuilding
Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre effektivitet.
01234
Motivation
Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till.
01234
Gruppsammansättning/roller
Vet hur olika grupproller påverkar gruppens resultat och dynamik.
01234
Människoförståelse olika personligheter
Kan känna in och se olika typer av personligheter och olika personligheters sätt att vara och kommunicera och anpassa sig därefter.
01234

Chefens samtal

Samtalsmetodik
Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal.
01234
Lönesamtal
Kan genomföra lönesamtal både innehållsmässigt och samtalsmässigt så att dessa upplevs som motiverande för motparten.
01234
Utvecklingssamtal
Kan genomföra utvecklingssamtal både innehållsmässigt och samtalsmässigt så att dessa upplevs som motiverande för motparten.
01234
Rehabsamtal
Kan genomföra rehabsamtal så att dessa upplevs som konstruktiva och motiverande för motparten.
01234
Uppsägningssamtal
Kan genomföra och hantera uppsägningssamtal på ett tydligt och respektgivande sätt.
01234
Intervjuteknik rekrytering
Kan använda sig av en tydlig intervjuteknik i rekryteringsprocesser.
01234
Svåra samtal
Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås.
01234

Kommunikation

Presentationsteknik
Kan presentera och föra fram budskap så att målgruppen förstår.
01234
Pedagogik
Kan använda pedagogiskt grundsynsätt för att överföra kunskap och lära ut.
01234
Förankring-kommunikation
Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen.
01234
Konflikthantering
Kan hantera och analysera konflikter och lösa uppkomna situationer för båda parter på ett bra sätt.
01234
Feedback
Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback.
01234
Coaching
Kan använda coaching som teknik både i det dagliga ledarskapet och i en given coachingsituation.
01234
Aktivt lyssnande -förstå andra
Kan lyssna aktivt på motparten och ta in andras budskap.
01234

Affärsmannaskap

Kundnytta
Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern-extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta
01234
Affärsmannaskap
Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för verksamheten i varje given situation.
01234
Ekonomisk förståelse
Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen.
01234

Verksamhetskunskap

Organisationskunskap
Kunskap om den egna verksamheten och dess organisation och förutsättningar.
01234
Marknadskunskap
Kunskap om den egna marknaden och dess aktörer och förutsättningar.
01234

Utvecklingsmål

Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
KontaktuppgifterSkicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din ledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Visste du att

Vi utbildar
online

Ja tack, jag vill lära mig mer online

Ja tack, jag vill ha hjälp att ställa om