Gästblogg: Tydligare föreskrift om arbetsanpassning – det ska vara lätt att göra rätt!

Gästblogg av Malin Ung

Från den 1 juni 2021 börjar den nya föreskriften om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) att gälla och syftet är att det ska bli lättare för arbetsgivare att göra rätt.

Att fler medarbetare ska få arbetsanpassning – antingen innan de riskerar att bli sjukskrivna för att förebygga sjukfrånvaro – eller vid återgång i arbetet efter sjukfrånvaron.

I stora drag kan man säga att inget är helt nytt utan den nu gällande föreskriften om Arbetsanpassning & rehabilitering (AFS 1994:1) har renodlats och förtydligats.

Så vad har ändrats?

  • Ordet rehabilitering är borttaget i rubriken. Detta beror på att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras i socialförsäkringsbalken och ligger därmed under Försäkringskassans regelverk och inte Arbetsmiljöverkets. Kraven på arbetsgivarens ansvar att få tillbaka en medarbetare efter sjukskrivning har alltså inte ändrats.
  • Ökad tydlighet i att det är på arbetsplatsen som arbetsgivaren ska anpassa arbetsmiljön och att åtgärder kan behöva göras inom såväl den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som den fysiska.
  • Avsnittet om alkohol o drogmissbruk har tagits bort – eftersom arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning gäller alla hälsoproblem som påverkar arbetets utförande så ingen specifik sjukdom ska lyftas fram.
  • Ökad betoning på vikten av det förebyggande arbetet då arbetsgivaren är skyldig att arbetsanpassa arbetet för de medarbetare som har en nedsatt arbetsförmåga, oavsett vad orsaken till nedsättningen är eller hur eller var den uppkommit. Nedsatt arbetsförmåga kan man ha utan att vara sjukskriven.

Malin Ung

Malin Ung har en bred erfarenhet av att utbilda och arbeta med kompetens- och personalfrågor i olika företag och branscher i mer än 20 år. Hon har även arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt IT-stöd för HR under flera år. Malin är utbildad personalstrateg, drivs av affärsmannaskap och utveckling samt har ett processorienterat arbetssätt. De senaste åren har Malin utbildat över 700 chefer och medarbetare!


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden