Gästblogg: Kommande förändringar i LAS

Gästblogg av Malin Ung

En modernare lag om anställningsskydd

Regeringen föreslår förändringar i arbetsrätten i syfte att ge ökad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången 1 oktober 2022. Omställningsstödet träder i kraft i januari 2023. Här är de viktigaste förändringarna i förslaget.

Alla anställningar ska vara heltid

Om inte annat avtalats ska anställningen vara på heltid. Medarbetaren har rätt att få en skriftlig motivering av arbetsgivaren varför deltid erbjuds i stället för heltid om hen begär. Det finns dock inga krav på motivet utan det kan vara i princip vad som helst, som inte bryter mot någon annan lagstiftning, till exempel diskrimineringslagen.

Inhyrda ska erbjudas anställning efter 24 månader

Arbetsgivare som hyr in bemanningsanställda ska erbjuda dessa en tillsvidareanställning om de hyrts in i mer än 24 månader under en 36 månaders period och de har varit placerade på samma driftsenhet. Arbetsgivaren kan dock välja att i stället betala två extra månadslöner till personen och sen fortsätta att hyra in hen från bemanningsföretaget.

Visstidsanställda får möjlighet till fast tjänst och företrädesrätt snabbare

En ny anställningsform “Särskild visstidsanställning” (SÄVA) kommer att ersätta “Allmän visstidsanställning” (AVA). Särskild visstidsanställning ska övergå i tillsvidareanställning redan efter 12 månader under en femårsperiod. Idag är den gränsen för AVA 24 månader. Dessutom ska den som haft visstid i mer än 9 månader under de senaste tre åren ha rätt till förtur vid återanställning. Idag är den gränsen 12 månader.

Alla arbetsgivare får undanta tre personer från turordningen

Alla företag oavsett storlek ska få göra tre undantag från turordningen i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Idag är det endast företag med högst 10 medarbetare som får göra undantag och då enbart för två personer. Om undantag enligt denna regel görs vid en uppsägning behöver det gå minst tre månader innan ett nytt sådant undantag görs.

Saklig grund vid uppsägning ersätts av sakliga skäl

När arbetsgivaren säger upp på grund av arbetsbrist eller personliga skäl krävs saklig grund idag. I förslaget ska saklig grund bytas ut till sakliga skäl. Om sakliga skäl för uppsägning föreligger ska det inte längre göras någon avvägning mot medarbetarens intresse av att behålla anställningen. Det ska inte heller göras någon prognos beträffande hur arbetstagaren kan komma att bete sig i framtiden. Sakliga skäl blir dispositivt och kan anpassas till olika delar av arbetsmarknaden.

Anställning upphör vid tvist om uppsägning på grund av personliga skäl

Idag kvarstår en anställning som regel om det blir tvist om en uppsägning på grund av personliga skäl. Nu föreslås att anställningen ska upphöra efter uppsägningstiden. Arbetsgivaren behöver inte betala lön under tvistetiden och medarbetaren får i stället a-kassa. Om domstol senare dömer att uppsägningen var ogiltig, får medarbetaren tillbaka anställningen och lön för den tid som förflutit samt att de får återbetala a-kassan de fått under tvistetiden.

Turordning och omställningstid inför vid hyvling

Vid omorganisation så att medarbetare med lika arbetsuppgifter ska erbjudas lägre sysselsättningsgrad, så kallad hyvling, måste arbetsgivaren iaktta turordningsregler. Först ska medarbetare med kortare anställningstid erbjudas lägre sysselsättningsgrad om det inte gäller alla. Medarbetare som accepterar ska också ha rätt till en omställningstid som motsvarar individens uppsägningstid, dock max tre månader.

Omställningsstöd för stärkt ställning på arbetsmarknaden – för alla

Ett nytt omställningspaket ska införas som riktar sig till redan etablerade på arbetsmarknaden, även personer som inte riskerar arbetslöshet. Medarbetare ska få möjlighet att studera på heltid i upp till ett år med 80 % av lönen i studiestöd upp till ett tak om 4,5 inkomstbasbelopp. Ett omställningsstudiestöd införs.

Stöd ges till utbildningar som stärker den sökandes ställning på arbetsmarknaden och där det finns behov av kompetensen på arbetsmarknaden. Trygghetsråd gör denna bedömning av ansökningarna för medarbetare vars arbetsgivare har kollektivavtal.

För medarbetare hos arbetsgivare utan kollektivavtal ska den bedömningen göras av en ny statlig omställningsorganisation som ska inrättas. Den nya organisationen ska även omfatta grundläggande rådgivning och vägledning för dessa medarbetare, vilket innebär att alla medarbetare, oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej, kommer att ha tillgång till ett visst omställningsstöd.

Malin Ung

Malin Ung har en bred erfarenhet av att utbilda och arbeta med kompetens- och personalfrågor i olika företag och branscher i mer än 20 år. Hon har även arbetat med kvalitets- och verksamhetsutveckling samt IT-stöd för HR under flera år. Malin är utbildad personalstrateg, drivs av affärsmannaskap och utveckling samt har ett processorienterat arbetssätt. De senaste åren har Malin utbildat över 700 chefer och medarbetare!


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden