FIRO VS WHEELAN

iStock-guldfiskar-pussas2786970Small

Många ställer sig frågan hur kompletterar FIRO Wheelans IMGD modell varandra? Vi reder ut begreppen och ger tips på hur de olika modellerna med fördel kan användas vid utveckling av grupper och organisationer.

Bakgrund

I Sverige kom FIRO att spridas på bred front under 80 och 90-talet genom försvarshögskolans UGL-kurser men Will Schutz skapade teorin redan i slutet av 50-talet som ett resultat av studier kring fartygsbesättningar i US Navy. Uppdraget som föranledde forskningen löd i att besvara varför vissa grupper presterar bättre än andra, trots att medlemmarna tycka ha liknande kompetens. Susan Wheelans Modell IMGD- An Integrative Model of Group Development sprids alltmer i Sverige bl.a. genom verktyget GDQ som används i flertalet svenska ledningsgrupper.
Sedan 2008 återfinns både IMGD och FIRO sida vid sida i UGL. Där IMGD används för att beskriva den gruppdynamiska processen som ett cykliskt system och FIRO för att beskriva de mellanmänskliga relationerna som gruppen består av.

FIRO

Schutz kom fram till att man visserligen kan sätta ihop grupper där medlemmarna var mer kompatibla med varandra och på så sätt öka effektiviteten, men då detta ofta inte är praktiskt genomförbart i moderna organisationer finns det ett annat sätt att öka effektiviteten. Genom öppenhet och flexibilitet! Om vi kan anpassa oss till varandra och prata om samarbetsproblemen som ofrånkomligt uppstår kan vi också hantera våra olikheter. Problemen uppstår när människor blir rigida och det blir man när man känner sig hotad.  Genom att utveckla självkänslan hos individen kan denne ta ett större personligt och professionellt ansvar istället för att agera ut och projicera sina egna rädslor och tillkortakommande. Då agerar man mer flexibelt och samarbetande samt kommunicerar tydligare och mer öppet.  Gruppeffektiviteten byggs enligt FIRO inifrån varje individ och ut.

Wheelan

Wheelans IMGD modell bygger på en metastudie baserad på flertalet gruppdynamiska modeller som sedan validerats och sammanfattats i hennes forskning. Hennes ståndpunkt är att gruppens framgång är ett resultat av ett antal faktorer som såväl härrör ur dynamiska faktorer som medlemmarnas relationer, kommunikationsmönster och andra normer som strukturella faktorer som t.ex. förekomst av mål, spelregler och policys.  Wheelans fokus ligger de förutsägbara mönster som uppstår i vid gruppers utveckling likt en cykel. Dessa är fyra till antalet och kan liknas vid de steg en människa går igenom under sin utveckling från barn till vuxen. Stadium ett: Tillhörighet och trygghet – kan liknas vid det lilla barnets behov av trygghet och beroendet av föräldern – ledaren. Stadium två för grupper påminner om tonåringens beteenden med konflikt, oberoende och frigörelse från familjen och föräldrarna-gruppen och ledaren. Fas tre kan liknas vid den unga vuxna som ännu inte hittat helt rätt utan provar relationer och olika arbeten samtidigt som man hittar ett vuxnare förhållande till föräldern. Vid fas fyra kan gruppen upphöra med att lägga sitt fokus på trygghetsskapande, inbördes positionering och annat som stjäl energi och istället börja fokusera på uppgiften. En grupp passerar alla faser men kan även fastna i någon fas pga. av att ledarskapet eller någon annan faktor är allt för återhållande.

Hur kompletterar FIRO och IMGD varandra?

IMGD är en utmärkt modell för att sätt fingret på var en grupp befinner sig i de olika utvecklingsstegen och vilka frågor man bör arbeta med för att komma vidare med gruppen. Den beskriver däremot inte i detalj på vilket sätt relationerna kan utvecklas. Att använda de FIRO-verktygen som finns till hands kan liknas vid att lägga ett förstoringsglas över gruppen för bättre förstå och utveckla relationerna och den personkemi som ligger bakom många av de samarbetsfrågor som behöver hanteras i respektive gruppfas. På så sätt blir medlemmarna bättre rustade för att ta sig igenom faserna mer effektivt och skapa den kraft som skapar framgång för teamet och organisationen.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

En kommentar
“FIRO VS WHEELAN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden