BÄTTRE FEEDBACKKULTUR?

Det har länge pratats om vikten av feedbackkultur och att träna ledare i feedback. Det allt mer tydligt i forskning och litteratur att feedback och en tydlig feedbackkultur leder till positiv utveckling på flera plan. För att skapa en tydlig feedbackkultur krävs ett gemensamt synsätt och språk kring feedback. Det räcker inte med att träna chefer utan varje medarbetare är precis lika viktig.

Det finns ett antal olika områden att både träna och diskutera kring feedback.  Nedan följer ett antal frågor och steg som kan vara bra att gå igenom.

 1. Vad är feedback och varför är det viktigt?
  Att ha en första utgångspunkt i modeller och begrepp kan vara viktigt för samsynen och för att veta var fokus behöver ligga i en utvecklingsprocess och aktiviteter för träning.  Att se feedback som både positiv och bekräftande och utvecklande och framåtriktad. Feedback ska ges för att personen som det berör ska ha någon nytta av den. Ser vi det så blir det också en viktig del av att hjälpa varandra. Att låta bli att ge feedback kan i värsta fall vara något som hindrar en person att må bra eller utvecklas. Ju mer feedback som bekräftar och förstärker det positiva och som utvecklar oss som grupper och individer – desto bättre möjligheter att må bra och prestera.
 2. Vilken typ av feedback är inte ok?
  Feedback som inte är till för personen i positiv och hjälpande mening är en form av icke önskvärd feedback. Det händer att nedlåtande budskap kallas för ”feedback” men om den inte är positivt menad eller konstruerad på ett sätt som inte gagnar personens insikt eller utveckling så ägnar sig givaren snarare åt att avreagera sig själv eller få utlopp för något som inte är riktat i positiv mening till personen.
 3. Hur bör feedback ges?
  Att ge positiv förstärkning av beteenden som vi vill se mer av hos varandra bör förstås ges ofta och publikt. Vi är inte alltid så tränade i Sverige på att bekräfta varandra. En del kan till och med reagera med misstänksamhet. Att öka graden av positiv feedback och förstärkning är en del av en stärkt feedbackkultur. Att ge konstruktiv och utvecklande feedback. Eller Feedforward som det ibland också kallas är något som har vissa formkrav för att det ska uppfattas positivt av mottagaren.   Till att börja med ska feedback i utvecklande och framåtriktat syfte ges i enrum. Därtill bör den ges i så snar anslutning som möjligt till själva händelsen.  Den bör vara självupplevd av personen som ger den och formulerad så att den beskriver det inträffade och vad konsekvensen av det inträffade är. Det är handlingen som ska vara i fokus – vad personen i så fall gör eller gjort som går att utveckla.
 4. Kan man ge feedback till alla?
  Det är mer ”vedertaget” och kanske förväntat att en chef ger feedback till en medarbetare än tvärtom. Dock är just det omvända och att vi kollegor emellan får igång ett aktivt feedbackbeteende utan att formella samtal och procedurer måste till. Ett bra sätt att öppna upp för ett samtal kring något som vi vill förmedla när vi inte har en given position såsom en chefsroll är att ställa frågan ”får jag ge dig lite feedback?” innan vi tar upp vad det var vi såg eller hörde som vi tror att personen kan ha nytta av att veta.
 5. Hur tränar man feedback och vad ger resultat?
  Ett mycket bra program att träna feedback är UGL – Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en aktiv träning i fem dagar där mycket av träningen går ut på att återkoppla och ge feedback. Det handlar förstås om att både ha förståelse för feedback och vikten av den – men att träna och öva och våga ta i situationer är avgörande för att beteendet ska komma igång.  Att ha en hel arbetsgrupp som gått UGL brukar göra att kulturen snabbt förändras och att feedback blir en högst naturlig del av dagliga samtal och situationer.  Ett annat alternativ är att lägga upp en process i flera steg där man i övningar och diskussioner internt i organisationen skapar medvetenhet och färdighet. Det som är säkert är att en aktiv feedbackkultur ger positiva resultat i grupper och organisationer


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden