ATT MÄTA EFFEKTEN AV EN UTBILDNING

Svenska företag utbildar för ca 65 miljarder per år, eller 7 dagar i snitt per anställd om man så vill.  Av dessa utbildningsdagar, är det förhållandevis få som målstyrs, mäts och följs upp på det sätt som gör att man i efterhand kan ”räkna hem” en utbildning. Vi ska titta på några faktorer till varför och se vad som går att göra konkret för att öka mätbarheten.

Förändring kräver tid

Det vi vill med en utbildningsinsats är för det allra mesta att förändra ett beteende. Vi vill att personer ska börja göra något på ett nytt sätt eller sluta göra det de gör idag.  En grundförutsättning för att kunna mäta av resultat och utveckling efter en utbildningsinsats är att vi har en helhetssyn på processen.

Att sätta mål på olika nivåer

Många gånger sätts mätbarhet i effekt av en utbildningsinsats på nivån ”glada gubbar”. Dvs man utvärderar själva attityden till dagarna. Dvs var det en rolig och bra utbildningsdag? Det är givetvis ett sätt att mäta och visst är det viktigt att utbildningsdagarna är uppskattade annars är det svårt att ta till sig ny kunskap. Men mätbarhet utifrån ett konkret resultat skapas inte genom att sätta attitydmål. Dessa mål är överst i hierarkin och behöver följas av flera nivåer med långsiktig utveckling i fokus. Däremot är attitydmål enkla att sätta varför det ofta stannar vid dessa mål.

Kunskapsmål ger nästa bas

Efter attitydmålen är satta är nästa nivå att definiera de kunskaper som ska läras in. För att förändra ett beteende – vilken fakta behöver vi ha för att förstå och kunna göra något mer än det vi gör idag? Genom tydliga kunskapskrav kan en enkel före- och efter test av kunskaper mäta av att vi har nått de kunskapsmål som ringats in.  Dessa mål är lätta att stämma av i direkt anslutning till en utbildning men kan även göras med uppföljande mätningar längre fram.

Beteendet leder mot målet

Ska vi styra ett resultat måste vi ringa in vilket beteende är det som leder dit? Är det att göra något fler gånger? Att göra något på ett annat sätt? Många gånger har vi inte mätsystem på beteendenivå, men de kan oftast med enkla medel skapas bara vi vet var vi ska ha vår uppmärksamhet riktad. Dessa mål kan vi oftast inte mäta av direkt utan är en utveckling över tiden där mätbarheten kanske uppstår först ett halvår efter avslutad utbildning

Hitta detaljer i beteendet

För att skapa mätbarhet behöver vi ringa in vad det är konkret vi kan se för resultat av en attityd och en kunskap i ett ämne. Var finns något som vi kan kvantifiera? Pratar vi affärsmannaskap, skulle ett område kunna vara antalet tappade offerter, ett annat hur väl våra kunder tycker att vi löser deras problem.

Resultat i kronor och ören

Den sista nivån, den vi styr mot, och varför en utbildning överhuvudtaget ska planeras är givetvis att det i slutändan ska ge ett resultat. Att sätta målet i förhållande till kronor och ören är alltid önskvärt men kan i vissa utbildningar och vissa målgrupper kräva sin tankeövning för att komma ned på den konkreta nivån. Det går alltid att hitta en mätbarhet, men den kräver planering och uthållighet.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden